kinh-dia-tang

Nhật ký viết kinh ĐỊA TẠNG của tôi phần 3

 Lúc bấy giờ Quỷ vương Ác Độc chắp hai tay cung kính Bật Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn Quyến thuộc chúng con vô lượng số đông Ở cõi...

Nhật ký viết kinh ĐỊA TẠNG của tôi phần 2

 PHẨM THỨ SÁU  NHƯ LAI TÁN THÁN Lúc bấy giờ, khắp chân thân Đức Phật Phóng quang minh chiếu cõi Phật hằng sa Tiếng Phật vang động (như tiếng...

Nhật ký viết kinh ĐỊA TẠNG của tôi phần 1

 Hôm này ngày 26/11/2022 : ngày thứ nhất tôi bắt đầu ghi chép kinh Địa Tạng vào đây. Tôi muốn bản thân mình nhất tâm khi làm bất cứ việc gì ...

TrendingMore