trac-nghiem-truc-tuyen

Đáp án trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô học trực tuyến NEU - Kinh tế quốc dân

Nếu Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số thuế thu được thì Select one: a. Tiết kiệm tư nhân sẽ dương. b. Tiết kiệm Chính phủ sẽ dương. c. Chính p...

TrendingMore