ham-excel

Hướng dẫn sử dụng hàm xlookup với ví dụ cụ thể

 Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng hàm LOOKUP trong Excel là một hàm tìm kiếm giá trị trong một danh sách và trả về giá trị tương ứng. Tuy nh...

TrendingMore