cong-nghe

100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành dành cho tester

  1. Acceptance Testing : Khách hàng thực hiện (hoặc ủy quyền cho một nhóm thứ ba thực hiện). Mục đích của Acceptance Test là để chứng minh ...

Thuật ngữ tiếng anh dành cho tester

  A Thuật ngữ Ý nghĩa Ghi chú Acceptance Criteria Bao gồm các tiêu chí bắt buộc mà các thành phần hoặc hệ thống đáp ứng được yêu cầu của ngư...

TrendingMore