dao-phat

Tìm hiểu về Đức Phật Tài Bảo Jambala - Mật tông #3

  Tìm hiểu về Đức Phật Tài Bảo Jambala - Mật tông Đức Jambala hay Ngài còn được gọi là Dzambala. Ngài là vị Phật giúp tiêu trừ sự nghèo khó ...

Tìm hiểu về đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Mật Tông #2

Tìm hiểu về đức Quán Thế Âm Bồ Tát  Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện sự từ bi đến cùng tận trong đờ...

Tìm hiểu về Đạo Sư Liên Hoa Sinh #1

 1. Tìm hiểu về Đạo Sư Liên Hoa Sinh Đạo sư Liên Hoa Sanh hay Ngài được biết là Guru Rinpoche. Ngài là hoá thân của Đức Phật A Di Đà và Đức ...

TrendingMore