phat-giao

Tìm hiểu về đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Mật Tông #2

Tìm hiểu về đức Quán Thế Âm Bồ Tát  Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện sự từ bi đến cùng tận trong đờ...

Tìm hiểu về Đạo Sư Liên Hoa Sinh #1

 1. Tìm hiểu về Đạo Sư Liên Hoa Sinh Đạo sư Liên Hoa Sanh hay Ngài được biết là Guru Rinpoche. Ngài là hoá thân của Đức Phật A Di Đà và Đức ...

TrendingMore