excel

Hướng dẫn sử dụng hàm xlookup với ví dụ cụ thể

 Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng hàm LOOKUP trong Excel là một hàm tìm kiếm giá trị trong một danh sách và trả về giá trị tương ứng. Tuy nh...

Hướng dẫn cắt chuỗi ký tự bằng sử dụng hàm LEN kết hợp với hàm LEFT, RIGHT trong excel

Hướng dẫn  cắt chuỗi ký tự bằng sử dụng hàm LEN kết hợp với hàm LEFT, RIGHT, MID trong excel  1. So sánh cách sử dụng hàm RIGHT và RIGHT kết...

Hướng dẫn định dạng bôi màu dữ liệu trùng lặp và xóa dữ liệu bị trùng lặp trong excel online

Hướng dẫn định dạng bôi màu dữ liệu và xóa dữ liệu bị trùng lặp trong excel online 1.Tạo định dạng tô màu tìm các dữ liệu trùng nhau  Bước 1...

Thủ thuật excel hướng dẫn viết hoa , viết thường, viết in danh sách họ tên hoặc văn bản không theo quy chuẩn - Tin học văn phòng

Thủ thuật excel hướng dẫn viết hoa , viết thường, viết in danh sách họ tên hoặc văn bản không theo quy chuẩn - Tin học văn phòng  Thủ thuật ...

TrendingMore