Đáp án trắc nghiệm luật hiến pháp NEU - Kinh tế quốc dân

8:48:00 AM

 Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là Hiến pháp thành văn.

b. Là Hiến pháp hiện đại.

c. Là Hiến pháp XHCN.

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Miền Bắc xây dựng kiểu nhà nước XHCN. 

b. Miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Pháp.

c. Cả hai miền cùng xây dựng CNXH.

d. Đất nước vừa được thống nhất.


Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Hiến pháp chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;

b. Hiến pháp bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội;

c. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội;

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

c. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết. 


Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

b. Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị

c. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội; 

d. Bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.

b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.

c. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.

d. Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ. 


Hiến pháp tư sản không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.

b. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.

c. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

d. Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.


Hiến pháp hiện đại không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nội dung Hiến pháp quy định nhiều về quyền tự do, dân chủ.

b. Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.

c. Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập. 

b. Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.

c. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại ở miền Bắc.

d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp.


Quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp như thế nào?

Select one:

a. Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối đa của công dân.

b. Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối thiểu của công dân.

c. Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của công dân.

d. Ghi nhận các quyền tối thiểu, nghĩa vụ tối đa của các công dân.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thực hiện đổi mới về kinh tế

b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường

c. Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất

d. Cả a, b, c đúng.

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất.

b. Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

c. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước. 

d. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.

b. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.

c. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;

b. Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;

c. Quy định các loại tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;

d. Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế; 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;

b. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết

c. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế; 

d. Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

b. Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;

c. Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.

d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định sự tồn tại duy nhất một Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội. 

b. Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.

c. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

d. Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.

b. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.

c. Khẳng định tất cả quyền bính trong nước tập trung vào Nghị viện nhân dân.

d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất. 

b. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.

c. Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.

d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thực hiện đổi mới về kinh tế;

b. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết; 

c. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

d. Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

c. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;

d. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận mục đích phát triển nền kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật, chất, tinh thần cho mọi người; 

b. Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần

c. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;

d. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

b. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;

c. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển; 

d. Ghi nhận các thành phần kinh tế đều bình đẳng.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;

b. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

c. Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.

b. Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.

c. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất; 

d. Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất.

b. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; 

c. Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

b. Ghi nhận công hữu đối với tất cả tư liệu sản xuất trong đời sống xã hội;

c. Ghi nhận quyền tư hữu đối với tài sản;

d. Ghi nhận phương pháp quản lý đối với nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung. 


độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

b. Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;

c. Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường.

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;

b. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;

c. Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;

b. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người; 

c. Ghi nhận nền kinh tế có nhiều thành phần;

d. Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn về vật chất và tinh thần cho mọi người;

b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

c. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;

d. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

b. Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;

c. Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;

b. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;

c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp 

d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thực hiện đổi mới về kinh tế

b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường

c. Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất 

d. Ghi nhận việc quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;

b. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng; 

c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp

d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc đơn nhất. 

b. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

c. Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;

d. Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

b. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;

c. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần

b. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng; 

c. Ghi nhận nền kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế quốc doanh được ưu tiên phát triển;

d. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.


Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.

b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất.

c. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.

d. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

b. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước. 

c. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội;

d. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;

b. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

c. Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội; 

d. Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;

b. Mục đích phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người;

c. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người; 

d. Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

b. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân. 

c. Khẳng định tất cả quyền bính trong nước tập trung vào Nghị viện nhân dân;

d. Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.

b. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

c. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.

b. Là một văn bản quy định về chính trị.

c. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất. 

d. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận mục đích phát triển kinh tế là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người;

b. Ghi nhận nền kinh tế có hai thành phần chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.

c. Ghi nhận việc quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

b. Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;

c. Ghi nhận quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất trong xã hội; 

d. Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;

b. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế; 

c. Quản lý nền kinh tế bằng pháp luật;

d. Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất. 

b. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

c. Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;

d. Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất.

b. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.

c. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.

d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;

b. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

c. Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

d. Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.

b. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

c. Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội; 

d. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận nền kinh tế chỉ có hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; 

b. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;

c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp

d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;


Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;

b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất;

c. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.

d. Cả a, b, c đúng. 

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất; 

b. Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.

c. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

d. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một văn bản pháp luật

b. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;

c. Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;

d. Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế; 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần

b. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;

c. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

b. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất. 

c. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội;

d. Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết 

b. Áp dụng dập khuôn, máy móc theo mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết;

c. Quản lý nền kinh tế bằng pháp luật;

d. Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết

b. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần;

c. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;

d. Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;

b. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp

c. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;

d. Cả a, b, c đúng. 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần

b. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung thống nhất;

c. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng; 

d. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Chế độ kinh tế chưa được quan tâm trong Hiến pháp 1946.

b. Những nội dung về mục đích, phương hướng phát triển kinh tế, hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, cũng như nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế chưa được định hình.

c. Ghi nhận quyền tư hữu tài sản.

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

b. Phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần

c. Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;

d. Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường. 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết

b. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;

c. Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

b. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;

c. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;

d. Áp dụng phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung. 


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;

b. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế; 

c. Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;

d. Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

b. Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.

c. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước. 

d. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ kinh tế có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;

b. Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;

c. Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;

d. Cả a, b, c đúng. 

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất.

b. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

c. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội; 

d. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

b. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.

c. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.

d. Cả a, b, c đúng.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất; 

b. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;

c. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

d. Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất.

b. Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị. 

c. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

d. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;

b. Là một văn bản quy định về chính trị

c. Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị 

d. Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.


Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một văn bản quy định về chính trị.

b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất. 

c. Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị.

d. Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.


Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một văn bản quy định về chính trị

b. Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị 

c. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.

d. Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.


Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thực hiện đổi mới về kinh tế;

b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;

c. Ghi nhận nền kinh tế chỉ có hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; 

d. Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất.


Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.

b. Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị. 

c. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

d. Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.


Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.

b. Là một văn bản quy định về chính trị.

c. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.

d. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. 


Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất giai cấp.

b. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất xã hội.

c. Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất;

b. Việc áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ ở Việt Nam;

c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;

d. Thành công trong đổi mới ở Xô Viết dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam; 


Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Hiến pháp chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;

b. Hiến pháp bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội;

c. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội;

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

b. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

c. Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH. 

d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.


Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội; 

b. Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị

c. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

d. Bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

c. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. 

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.


Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội. 

b. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.

c. Hiến pháp bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị trong xã hội.

d. Hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Có duy nhất 1 Đảng cộng sản tồn tại.

b. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại.

c. Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

d. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ 


Tại sao sau khi xuất hiện Hiến pháp XHCN, Hiến pháp tư sản phải nhanh chóng có sự điều chỉnh?

Select one:

a. Do các nước tư sản muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

b. Do các nước tư sản muốn nhanh chóng tiến lên CNXH.

c. Do các nước XHCN ép buộc.

d. Cả a, b, c đúng. 


Nhận định nào dưới đây về giai đoạn đầu xuất hiện Hiến pháp tư sản là đúng?

Select one:

a. Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến.

b. Đem lại cho người dân một cuộc sống khổ cực hơn, bị bóc lột nhiều hơn, ít quyền lợi hơn so với thời phong kiến.

c. Hiến pháp đã xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi của vua, chúa phong kiến.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.

b. Cả nước cùng xây dựng CNXH. 

c. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

d. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ. 

b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất.

c. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

c. Chỉ áp dụng CNXH trên phạm vi miền Bắc ở mức độ hạn chế. 

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.


Tại sao sau sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở đông Âu, các nước XHCN còn lại phải tìm cách sửa đổi Hiến pháp?

Select one:

a. Để đất nước tồn tại và phát triển được. 

b. Để nhanh chóng chuyển thành nước tư sản.

c. Để đáp ứng đòi hỏi của các nước tư sản.

d. Cả a, b, c đều đúng.


Hiến pháp thành văn có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 văn bản duy nhất.

b. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 hoặc nhiều văn bản. 

c. Hiến pháp vừa được biểu hiện dưới dạng văn bản vừa biểu hiện qua các tập quán chính trị.

d. Cả a, b, c đúng.


Các nước tư sản đã thực hiện giải pháp nào để Hiến pháp tư sản thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng?

Select one:

a. Sử dụng Hiến pháp XHCN thay thế cho Hiến pháp tư sản.

b. Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội. 

c. Không sử dụng Hiến pháp nữa.

d. Công nhận giai cấp công nhân là giai cấp thống trị trong xã hội.


Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc cách mạng tư sản, Hiến pháp ra đời không nhằm mục đích nào dưới đây?

Select one:

a. Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản.

b. Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.

c. Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới có vua, nhưng quyền lực của vua bị hạn chế. 

d. Ghi nhận các quyền công dân.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Cả nước cùng xây dựng CNXH. 

c. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới thành lập.

c. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;

b. Có duy nhất Đảng cộng sản tồn tại. 

c. Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.

d. Thực hiện đổi mới về kinh tế.


Hiến pháp nhu tính có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp khó hơn so với các đạo luật thông thường. 

b. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp dễ hơn so với các đạo luật thông thường.

c. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp tương tự như các đạo luật thông thường

d. Hiến pháp này không cho phép sửa đổi, bổ sung.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

b. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

c. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

d. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm gì?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

b. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.

c. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

b. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, nhưng có quan điểm đồng thuận về lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

c. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN. 

d. Đang thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.


Hiến pháp tư sản có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.

b. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.

c. Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.

b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.

b. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

c. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.

d. Cả a, b, c đúng. 


Hiến pháp XHCN có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Về nguồn gốc, ra đời sau Hiến pháp tư sản, gắn liền với thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản.

b. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Về hình thức, chỉ áp dụng hiến pháp thành văn.

d. Cả a, b, c đúng. 


Hiến pháp cổ điển có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nội dung Hiến pháp quy định nhiều về quyền tự do, dân chủ.

b. Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.

c. Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.

d. Cả a, b, c đúng. 


Hiến pháp đầu tiên xuất hiện trên thế giới có đặc điểm gì?

Select one:

a. Xuất hiện gắn liền với cuộc cách mạng tư sản.

b. Xuất hiện gắn liền với cuộc cách mạng vô sản. 

c. Tồn tại trong các nhà nước XHCN.

d. Tồn tại trong nhà nước phong kiến.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

b. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

c. Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH. 

d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.


Hiến pháp bất thành văn có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 văn bản duy nhất.

b. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 hoặc nhiều văn bản.

c. Hiến pháp thừa nhận và áp dụng các quy tắc xử sự trong tập quán chính trị, truyền thống, án lệ của quốc gia đó.

d. Cả a, b, c đúng.


Hiến pháp cương tính có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp khó hơn so với các đạo luật thông thường

b. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp dễ hơn so với các đạo luật thông thường

c. Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp tương tự như các đạo luật thông thường 

d. Hiến pháp này không cho phép sửa đổi, bổ sung.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.

b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.

c. Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ.

d. Cả a, b, c đúng. 

Nguyên nhân chính dẫn đến Hiến pháp tư sản bị rơi vào giai đoạn khủng hoảng là gì?

Select one:

a. Do các nội dung của Hiến pháp tư sản chỉ bảo vệ giai cấp tư sản, không bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội.

b. Do xuất hiện Hiến pháp XHCN và Hiến pháp XHCN trao nhiều quyền lợi hơn cho người dân lao động.

c. Do các nước tư sản thất bại liên tiếp trong đại chiến thế giới lần thứ II.

d. Cả a, b, c đúng.


Nhận định nào dưới đây về giai đoạn đầu xuất hiện Hiến pháp tư sản là đúng?

Select one:

a. Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến. 

b. Đem lại cho người dân một cuộc sống khổ cực hơn, bị bóc lột nhiều hơn, ít quyền lợi hơn so với thời phong kiến.

c. Hiến pháp đã xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi của vua, chúa phong kiến.

d. Cả a, b, c đúng.


Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào?

Select one:

a. Hiến pháp chỉ ghi nhận các quyền cơ bản của con người.

b. Các văn bản khác không được hạn chế bớt các quyền của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

c. Các văn bản khác được trao thêm các quyền cho mọi người, ngoài các quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

d. Cả a, b, c đúng.

Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc cách mạng tư sản, Hiến pháp ra đời nhằm mục đích gì?

Select one:

a. Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản.

b. Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.

c. Ghi nhận các quyền công dân.

d. Cả a, b, c đúng. 


Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp bất thành văn.

b. Hiến pháp hiện đại. 

c. Hiến pháp nhu tính.

d. Hiến pháp tư sản.


Nội dung chính của Hiến pháp XHCN điều chỉnh để thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng là gì?

Select one:

a. Nâng cao quyền lợi cho giai cấp thống trị.

b. Hạ bớt quyền lợi của giai cấp thống trị.

c. Tiếp thu một số nội dung của Hiến pháp tư sản để phát triển đất nước. 

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm gì?

Select one:

a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

b. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

c. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

b. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.

c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết. 


Văn bản có tính chất Hiến pháp đầu tiên trên thế giới ra đời ở đâu?

Select one:

a. Mỹ.

b. Anh.

c. Nhật bản.

d. Liên Xô.


Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Select one:

a. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

b. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

c. Nội dung Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn dân;

d. Cả a, b, c đúng.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn. 

c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.

d. Thực hiện việc xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước theo mô hình Xô Viết.


Nhận định nào dưới đây về Hiến pháp XHCN là đúng?

Select one:

a. Hiến pháp XHCN xuất hiện trước Hiến pháp tư sản.

b. Hiến pháp XHCN quy định rất nhiều quyền lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

c. Hiến pháp XHCN chỉ có tính xã hội, không có tính giai cấp.

d. Sau chiến tranh thế giới II kết thúc, tất cả các nước đều sử dụng Hiến pháp XHCN.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

b. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.

c. Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất.

d. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.


Hiến pháp có bản chất nào dưới đây?

Select one:

a. Chỉ có bản chất giai cấp

b. Chỉ mang bản chất xã hội

c. Luôn có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội 

d. Không có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội.


Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp bất thành văn.

b. Hiến pháp cổ điển. 

c. Hiến pháp cương tính.

d. Hiến pháp tư sản.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.

b. Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH. 

c. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

d. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.


Hiến pháp được coi là luật gốc, được hiểu như thế nào?

Select one:

a. Các quy định của Hiến pháp trở thành những nguyên tắc tối cao trong hệ thống pháp luật quốc gia.

b. Xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản trong Hiến pháp, nhiều văn bản luật và dưới luật được ban hành để triển khai, thực hiện những nguyên tắc ấy.

c. Bất cứ một văn bản pháp luật nào trái với các nguyên tắc trong Hiến pháp đều bị coi là vi hiến và bị hủy bỏ, bãi bỏ theo những thủ tục nhất định.

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập. 

b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.

b. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

c. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết. 

d. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam. 

d. Cả a, b, c đúng.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa mới được thống nhất.

c. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.

d. Cả a, b, c đúng. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Có duy nhất 1 Đảng cộng sản tồn tại.

b. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại. 

c. Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

d. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ


Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì?

Select one:

a. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

b. Chống lại vua, chúa phong kiến.

c. Sử dụng học thuyết phân quyền để tiến hành cách mạng.

d. Cả a, b, c đúng. 


Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp bất thành văn.

b. Hiến pháp cổ điển.

c. Hiến pháp nhu tính.

d. Hiến pháp XHCN


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

c. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất.

d. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau. 


Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

b. Nhà nước Việt Nam cộng hòa vừa mới được thành lập.

c. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

d. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Thực hiện chủ trương áp dụng triệt để mô hình XHCN ở Xô Viết.

b. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt. 

c. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

d. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn. 

c. Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.

d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.


LHP.B1.034: Hiến pháp XHCN không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Về nguồn gốc, xuất hiện sau Hiến pháp tư sản.

b. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp tư sản.

c. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

d. Về hình thức, chỉ áp dụng hiến pháp thành văn.


Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.

c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn. 

d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.


Hiến pháp có tính nhân bản được hiểu như thế nào?

Select one:

a. Từ một bản Hiến pháp, mọi người đều được quyền được nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;

b. Từ một bản Hiến pháp có khả năng nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;

c. Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ các quyền cơ bản của con người;

d. Hiến pháp ghi nhận các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của đời sống xã hội.


Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:

a. Hiến pháp thành văn. 

b. Hiến pháp cổ điển.

c. Hiến pháp nhu tính.

d. Hiến pháp tư sản.


Các chủ thể nào có trách nhiệm bảo vệ quyền con người?

Select one:

a. Cá nhân, tổ chức tự bảo vệ mình;

b. Các cơ quan nhà nước (cơ quan quyền lực, cơ quan hành pháp, cơ quan tòa án, cơ quan kiểm sát); Các tổ chức phi chính phủ: tổ chức chính trị; tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội;

c. Các tổ chức quốc tế, khu vực; Cư dân trong nước và quốc tế (công luận xã hội).

d. Cả a, b, c đúng. 


Quyền bình đẳng trước pháp luật được hiểu thế nào đúng nhất?

Select one:

a. Mọi người đều có quyền ngang nhau;

b. Mọi người đều có nghĩa vụ ngang nhau;

c. Mọi người có quyền và nghĩa vụ như nhau;

d. Trong những điều kiện như nhau, được hưởng sự đối xử của pháp luật như nhau, mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.


Trường hợp nào dưới đây một đứa trẻ được sinh ra có mẹ là người Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam?

Select one:

a. Cha là người Việt Nam

b. Cha là người nước ngoài và có thỏa thuận để đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam;

c. Cha là người không quốc tịch hoặc không biết là ai;

d. Cả a, b, c đúng.

Theo quan niệm của Việt Nam, quyền con người là gì?

Select one:

a. Là các quyền tự nhiên vốn có, không phụ thuộc vào nhà nước;

b. Là các quyền tự nhiên vốn có, không cần ghi nhận trong pháp luật;

c. Quyền con người là các quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

d. Cả a, b, c đúng. 


Trường hợp nào dưới đây đứa trẻ sinh ra có quốc tịch Việt Nam?

Select one:

a. Cả cha và mẹ mang quốc tịch nước ngoài

b. Cha là người không quốc tịch, mẹ là người nước ngoài

c. Cha là người không quốc tịch, mẹ là người Việt Nam

d. Cả a, b, c đúng.


Nếu xét theo lĩnh vực điều chỉnh, quyền con người gồm các nhóm quyền gì?

Select one:

a. Các quyền về chính trị, dân sự;

b. Các quyền về kinh tế,

c. Các quyền về văn hóa, xã hội.

d. Cả a, b, c đúng.


Trường hợp nào để đứa trẻ sinh ra có cha là người Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam?

Select one:

a. Mẹ là người Việt Nam;

b. Mẹ là người nước ngoài và bố mẹ có thỏa thuận để đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam;

c. Mẹ là người không quốc tịch;

d. Cả a, b, c đúng. 


Quyền con người được bảo vệ bằng cơ chế nào?

Select one:

a. Ghi nhận các quyền con người;

b. Có cơ chế ngăn ngừa, phòng ngừa hành vi xâm phạm quyền con người;

c. Có cơ chế bảo vệ khi quyền con người bị xâm hại;

d. Cả a, b, c đúng.


Nhận định nào dưới đây đúng?

Select one:

a. Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người rộng hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.

b. Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người hẹp hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.

c. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.

d. Cả a, b, c đúng.

Theo Hiến pháp 2013, Tòa án nhân dân có vị trí là là:

Select one:

a. Cơ quan lập pháp.

b. Cơ quan hành pháp.

c. Cơ quan tư pháp.

d. Cơ quan thực hành quyền công tố. 


Thẩm quyền của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 2013 ?

Select one:

a. 69. 

b. 70.

c. 86.

d. 88.


c. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.

d. Cả a, b, c đúng.

Nhận định nào dưới đây đúng?

Select one:

a. Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người hẹp hơn đối tượng được hưởng quyền công dân. 

b. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền rộng hơn so với quyền con người.

c. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.

d. Cả a, b, c đúng.

Nhận định nào về Quyền tự do ngôn luận dưới đây là đúng?

Select one:

a. Là quyền muốn nói gì thì nói;

b. Là quyền muốn viết gì thì viết;

c. Là quyền tự do tiếp nhận và thể hiện ý chí, quan điểm thông qua các hình thức khác nhau nhưng không được chống lại đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không được xâm hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác; không được xâm hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

d. Cả a, b, c đúng.


Nhận định nào dưới đây đúng?

Select one:

a. Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người hẹp hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.

b. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền rộng hơn so với quyền con người.

c. Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.

d. Cả a, b, c đúng.

Nội dung của quyền bình đẳng gồm những gì?

Select one:

a. Trong những điều kiện như nhau, được hưởng quyền, lợi ích như nhau;

b. Trong những điều kiện như nhau, phải thực hiện nghĩa vụ như nhau;

c. Trong những điều kiện vi phạm như nhau, phải gánh chịu các hậu quả pháp lý như nhau;

d. Cả a, b, c đúng. 

Theo quan niệm của Việt Nam, quyền con người là gì?

Select one:

a. Là các quyền tự nhiên vốn có, không phụ thuộc vào nhà nước;

b. Là các quyền tự nhiên vốn có, không cần ghi nhận trong pháp luật;

c. Quyền con người là các quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

d. Cả a, b, c đúng. 

Trường hợp nào để đứa trẻ sinh ra có cha là người Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam?

Select one:

a. Mẹ là người Việt Nam;

b. Mẹ là người nước ngoài và bố mẹ có thỏa thuận để đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam;

c. Mẹ là người không quốc tịch;

d. Cả a, b, c đúng.

Nhận định nào về Quyền tự do kinh doanh dưới đây là đúng?

Select one:

a. Quyền tự do kinh doanh là muốn kinh doanh ngành nghề nào cũng được;

b. Quyền tự do kinh doanh là bất cứ ai cũng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

c. Quyền tự do kinh doanh được hiểu là được quyền tự quyết định, thực hiện các công việc trong kinh doanh nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được thực hiện các điều pháp luật cấm; không được lợi dụng quyền tự do của mình xâm hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không được xâm phạm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d. Cả a, b, c đúng.

Quyền bình đẳng trước pháp luật được hiểu thế nào đúng nhất?

Select one:

a. Mọi người đều có quyền ngang nhau;

b. Mọi người đều có nghĩa vụ ngang nhau;

c. Mọi người có quyền và nghĩa vụ như nhau;

d. Trong những điều kiện như nhau, được hưởng sự đối xử của pháp luật như nhau, mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?

Select one:

a. Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

b. Xét xử các vụ án.

c. Ban hành Nghị định.

d. Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.


Bộ máy nhà nước trong Hiến pháp nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của bộ máy nhà nước Xô Viết?

Select one:

a. Hiến pháp 1946.

b. Hiến pháp 1959. 

c. Hiến pháp 1980.

d. Hiến pháp 1992.


Theo Hiến pháp 2013, chức vụ nào dưới đây không do Quốc hội bầu?

Select one:

a. Chủ tịch Quốc hội.

b. Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

c. Chủ tịch Ủy ban của Quốc hội.

d. Các ủy viên Ủy ban của Quốc hội.

Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Quốc hội

b. Hội đồng bầu cử quốc gia

c. Hội đồng nhân dân

d. Hội đồng Chính phủ. 


Theo Hiến pháp 2013, phương án nào dưới đây không phải là sự thể hiện tính quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội?

Select one:

a. Có sự tập trung, thống nhất cả 3 thứ quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

b. Trực tiếp lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c. Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

d. Lập hiến, lập pháp.

Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?

Select one:

a. Quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

b. Quyền lập hiến, lập pháp

c. Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước. 

d. Quyền xét xử tối cao.

Vị trí pháp lý của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 2013 ?

Select one:

a. 69 

b. 83

c. 89

d. 96

Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Chủ tịch nước

b. Kiểm toán nhà nước

c. Viện kiểm sát nhân dân 

d. Viện công tố.


Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?

Select one:

a. Quốc hội là cơ quan xét xử cao nhất của nước cộng hòa XHCN Việt Nam. 

b. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

c. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

d. Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Quốc hội. 

b. Kiểm toán nhà nước.

c. Hội đồng bộ trưởng.

d. Hội đồng bầu cử quốc gia.


Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?

Select one:

a. Vua.

b. Chủ tịch nước. 

c. Thủ tướng.

d. Bộ trưởng.


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Chính phủ.

b. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

c. Hội đồng nhà nước.

d. Kiểm toán nhà nước.


Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Nghị viện.

b. Chính phủ.

c. Tòa án nhân dân. 

d. Bộ.

Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?

Select one:

a. Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.

b. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. 

c. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

d. Quốc hội là cơ quan tư pháp cao nhất.


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Nghị viện nhân dân.

b. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

c. Hội đồng nhân dân.

d. Viện kiểm sát nhân dân.


Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?

Select one:

a. Chủ tịch nước. 

b. Thủ tướng.

c. Bộ trưởng.

d. Tổng thống.


Theo Hiến pháp 2013, Viện kiểm sát nhân dân là:

Select one:

a. Cơ quan đại biểu.

b. Cơ quan hành chính.

c. Cơ quan xét xử.

d. Cơ quan thực hành quyền công tố. 


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Hội đồng bầu cử quốc gia.

b. Ủy ban hành chính.

c. Hội đồng nhân dân. 

d. Ủy ban nhân dân.


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Hội đồng nhân dân.

b. Hội đồng nhà nước.

c. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

d. Ủy ban nhân dân.


Nhận định nào dưới đây về Hội đồng nhân dân là không đúng ?

Select one:

a. Hội đồng nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra.

b. Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân dân cả nước bầu ra.

c. Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

d. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.


Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?

Select one:

a. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. 

b. Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

c. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

d. Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.


Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?

Select one:

a. Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

b. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

c. Nguyên tắc tập trung dân chủ.

d. Nguyên tắc tam quyền phân lập.

Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây ?

Select one:

a. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. 

b. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

c. Thủ tướng Chính phủ

d. Phó thủ tướng Chính phủ


Người nào không có quyền biểu quyết trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ ?

Select one:

a. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. 

b. Phó thủ tướng Chính phủ.

c. Thủ tướng Chính phủ.

d. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.


Theo Hiến pháp 2013, chức vụ nào dưới đây không do Quốc hội bầu?

Select one:

a. Đại biểu Quốc hội.

b. Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

c. Chủ tịch Quốc hội.

d. Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội. 


Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?

Select one:

a. Nguyên tắc quyền lực là thống nhất

b. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

c. Nguyên tắc tập trung dân chủ

d. Nguyên tắc tam quyền phân lập

Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?

Select one:

a. Quyền lập hiến, lập pháp.

b. Thực hiện quyền công tố và kiểm sát đối với hoạt động tư pháp. 

c. Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

d. Quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có dạng hoạt động nào dưới đây?

Select one:

a. Hoạt động của đại biểu QH.

b. Phiên họp thường kỳ hàng tháng của Quốc hội. 

c. Hoạt động của Hội đồng dân tộc

d. Kỳ họp Quốc hội.

Nhận định nào dưới đây về Ủy ban nhân dân là không đúng?

Select one:

a. Ủy ban nhân dân do Chính phủ bầu ra.

b. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra.

c. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.

d. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 


Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?

Select one:

a. Chủ tịch nước.

b. Kế toán nhà nước.

c. Hội đồng nhân dân.

d. Hội đồng bầu cử quốc gia. 


Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?

Select one:

a. Ban hành Nghị định.

b. Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

c. Giám sát tối cao đối với các cơ quan nhà nước.

d. Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.


Người nào dưới đây được ghi tên vào danh sách cử tri?

Select one:

a. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

b. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo; 

c. Người mất năng lực hành vi dân sự.

d. Người vừa mù, vừa câm, vừa điếc.

Cơ quan, tổ chức nào có quyền thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b. Hội đồng nhân dân cấp xã.

c. Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Ủy ban nhân dân cấp xã.


Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm lập danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Thông thường do UBND xã lập.

b. Thông thường do UBND huyện lập. 

c. Thông thường do UBND tỉnh lập..

d. Thông thường do HĐND cấp xã lập


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Bình đẳng.

b. Trực tiếp.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Cả a, b, c đúng


Ngày bầu cử do Cơ quan nào sau đây ấn định và công bố?

Select one:

a. Hội đồng bầu cử ở Trung ương.

b. Quốc hội.

c. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

d. Cả a, b, c đúng. 

Ngày bầu cử là ngày nào?


Select one:

a. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 106 ngày trước ngày bầu cử.

b. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 104 ngày trước ngày bầu cử.

c. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 103 ngày trước ngày bầu cử. 

d. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Bình đẳng.

b. Bỏ phiếu qua hệ thống mạng điện tử. 

c. Bỏ phiếu kín..

d. Phổ thôn.


Cơ quan, tổ chức nào có quyền thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Hội đồng nhân dân tỉnh.

b. Hội đồng nhân dân các cấp. 

c. Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Ủy ban nhân dân các cấp.


Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 3 nhằm mục đích gì?

Select one:

a. Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.

b. Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.

c. Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. 

d. Cả a, b, c đúng.

Thời gian bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Select one:

a. Bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ.

b. Bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

c. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 10 giờ đêm. 

d. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước 6 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 8 giờ đêm.


Trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì việc bỏ phiếu được tiến hành như thế nào.

Select one:

a. Cử tri nhờ người nhà bầu thay.

b. Cử tri tự viết phiếu bầu và nhờ người khác đến phòng bỏ phiếu để bỏ phiếu thay.

c. Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu. 

d. Cử tri bầu qua hình thức gửi thư.


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Bỏ phiếu qua đại cử tri. 

b. Bình đẳng.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Phổ thông.


Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 1 nhằm mục đích gì?

Select one:

a. Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.

b. Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.

c. Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. 

d. Cả a, b, c đúng..


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Biểu quyết theo đa số. 

b. Bình đẳng.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Phổ thông.

Cơ quan, tổ chức nào có quyền điều chỉnh đối với kết quả hiệp thương lần 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

c. Chính phủ.

d. Hội đồng bầu cử quốc gia.


Ban bầu cử có trách nhiệm gì?

Select one:

a. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi cả nước.

b. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

c. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại một đơn vị bầu cử.

d. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.


Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

c. Chính phủ.

d. Mặt trận tổ quốc.


Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi việc cử tri bầu hoặc không bầu ai, không ai biết là nguyên tắc nào?

Select one:

a. Nguyên tắc phổ thông.

b. Nguyên tắc bình đẳng.

c. Nguyên tắc trực tiếp.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. 


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Bình đẳng.

b. Bỏ phiếu kín.

c. Bầu cử qua nhiều vòng. 

d. Phổ thông.


Cơ quan, tổ chức nào có quyền ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội ?

Select one:

a. Quốc hội .

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

c. Chính phủ.

d. Hội đồng bầu cử quốc gia.


Người nào không được ghi tên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Người đang bị khởi tố bị can.

b. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

c. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

d. Cả a, b, c đúng.

Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội là bao nhiêu?

Select one:

a. Tối đa không quá 400 đại biểu.

b. Tối đa không quá 450 đại biểu.

c. Tối đa không quá 500 đại biểu.

d. Tối thiểu không quá 500 đại biểu. 


Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Hội đồng nhân dân xã..

b. Ủy ban nhân dân xã.. 

c. Ban bầu cử.

d. Tổ bầu cử.


Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 2 nhằm mục đích gì?

Select one:

a. Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.

b. Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.

c. Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. 

d. Cả a, b, c đúng.


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Phổ thông.

b. Bình đẳng.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Cả a, b, c đúng.


Danh sách cử tri do cơ quan nào lập?

Select one:

a. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu. 

b. Tổ bầu cử.

c. Ban bầu cử.

d. Ủy ban bầu cử.


Cơ quan, tổ chức nào có quyền điều chỉnh đối với kết quả hiệp thương lần 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

c. Chính phủ.

d. Hội đồng bầu cử quốc gia.


Người nào không được ghi tên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

b. Người đang chấp hành hình phạt tù.

c. Người đang bị khởi tố bị can.

d. Cả a, b, c đúng. 

Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi mọi người có cơ hội ngang nhau trong bầu cử là nguyên tắc nào?

Select one:

a. Nguyên tắc phổ thông.

b. Nguyên tắc bình đẳng.

c. Nguyên tắc trực tiếp.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. 


Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

c. Chính phủ.

d. Mặt trận tổ quốc.


Cơ quan, tổ chức nào dưới đây có quyền dự kiến về cơ cấu thành phần, số lượng ĐBQH được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và ở địa phương?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

d. Chính phủ.


Nhận định nào về việc bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu dưới đây là đúng?

Select one:

a. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành trong cùng một ngày.

b. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành trong cùng một ngày, trừ một số khu vực đặc biệt được quyết định bỏ phiếu trước. 

c. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều không tiến hành trong cùng một ngày.

d. Cả a, b, c đúng.


Tổ bầu cử có trách nhiệm gì?

Select one:

a. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi cả nước.

b. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

c. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại một đơn vị bầu cử.

d. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.


Cơ quan, tổ chức nào dưới đây có quyền Thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH ?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

c. Chính phủ.

d. UBND cấp tỉnh.


Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Select one:

a. Phổ thông

b. Trực tiếp

c. Bỏ phiếu kín

d. Cả a, b, c đúng 


Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi có hầu hết mọi người tham gia là nguyên tắc nào?

Select one:

a. Nguyên tắc phổ thông.

b. Nguyên tắc bình đẳng. 

c. Nguyên tắc trực tiếp.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu kín.


Bầu cử thêm đại biểu Quốc hội do cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền quyết định ?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

c. Hội đồng bầu cử quốc gia.

d. Chính phủ.


Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1?

Select one:

a. Quốc hội.

b. Hội đồng bầu cử quốc gia. 

c. Chính phủ.

d. Mặt trận tổ quốc.


Người nào không được ghi tên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Select one:

a. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

b. Người đang chấp hành hình phạt tù.

c. Người đang bị khởi tố bị can.

d. Cả a, b, c đúng.
TrendingMore

Xem thêm