Đáp án trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học NEU - Kinh tế quốc dân

7:48:00 AM

 Có mấy khái niệm vê chủ nghĩa xã hội khoa học

Select one:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển cơ bản qua mấy giai đoạn

Select one:

a. 2

b. 3 

c. 4

d. 5

Khách thể nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học là

Select one:

a. Lĩnh vực văn hóa

b. Lĩnh vực chính trị- xã hội 

c. Lĩnh vực kinh tế- xã hội

d. Lĩnh vực xã hội


Ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học được thể hiện trên những phương diện nào

Select one:

a. Về mặt lý luận và lịch sử

b. Về mặt thực tiễn và lịch sử

c. Về mặt lịch sử

d. Về mặt lý luận và mặt thực tiễn 


Hiểu theo nghĩa rộng chủ nghĩa xã hội khoa học là:

Select one:

a. Sự chuyển biến tất yếu từ chiếm hữu nô lệ lên xã hội phong kiến

b. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 

c. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa

d. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội chủ nghĩa lên xã hội tư bản chủ nghĩa


Đâu là những tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của CNXHKH

Select one:

a. Triết học cổ điển Đức

b. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

c. Chủ nghĩa không tưởng phê phán Pháp

d. Cả 3 phương án trên 


Tiền đề khoa học tự nhiên ra đời CNXHKH dựa trên những phát minh nào

Select one:

a. Học thuyết tiến hóa

b. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 

c. Học thuyết tế bào

d. Cả ba phương án trên


Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có đặc điểm?

Select one:

a. Giai cấp của những người có sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.

b. Giai cấp phải bán sức lao động cho nhà tư bản và được hưởng giá trị thặng dư do mình tạo ra

c. Giai cấp là những người lao động tự do, với nghĩa tự do bán sức lao động của mình để kiếm sống.

d. Tất cả các phương án trên. 


C.Mác và Ph.Ăngghen đã sử dụng thuật ngữ nào để chỉ giai cấp công nhân?

Select one:

a. Giai cấp công nhân hiện đại

b. Giai cấp vô sản

c. Giai cấp công nhân đại công nghiệp

d. Tất cả các phương án trên 

Đâu là điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Select one:

a. Do địa vị kinh tế của giai cấp công nhân quy định

b. Do địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân quy định

c. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng.

d. Đảng Cộng sản là nhân tố quan trọng để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới cần thực hiện giải pháp chủ yếu nào?

Select one:

a. Nâng cao nhận thức kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với xây dựng và phát huy sức mạnh liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức và doanh nhân. 

c. Thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, gắn kết chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

d. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đọ mọi mặt của công nhân, không ngừng chuyên môn hóa giai cấp công nhân.


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới cần thực hiện giải pháp chủ yếu nào?

Select one:

a. Nâng cao nhận thức kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng.

b. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với xây dựng và phát huy sức mạnh liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức và doanh nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

c. Thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, gắn kết chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 

d. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đọ mọi mặt của công nhân, không ngừng chuyên môn hóa giai cấp công nhân.


Đâu là đặc tính quan trọng nhất, quyết định bản chất cách mạng của giai cấp công nhân?

Select one:

a. Đại biểu cho lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa

b. Đại biểu cho quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa

c. Đại biểu cho lực lượng sản xuất hiện đại, phương thức sản xuất tiến tiến.

d. Do tình trạng nghèo khổ của giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa tư bản do bị bóc lột giá trị thặng dư hình thành mâu thuẫn đối kháng với giai cấp tư sản 


Đâu là điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Select one:

a. Sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác do giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

b. Do địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định

c. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng.

d. Đảng Cộng sản là nhân tố quan trọng để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.


Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, trên phương diện kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân là?

Select one:

a. Những người lao động trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.

b. Những người lao động gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.

c. Những người lao động trực tiếp và gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. 

d. Những người lao động trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất trong nền đại công nghiệp cao.


Trên phương diện kinh tế - xã hội, mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là?

Select one:

a. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 

b. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất cá nhân hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

c. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

d. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất quốc tế hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.


Trong chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có vai trò lãnh đạo vì?

Select one:

a. Giai cấp công nhân lao động bằng phương thức công nghiệp với đặc trưng công cụ là máy móc, tạo ra năng suất lao động cao, quá trình lao động mang tính chất xã hội hóa.

b. Giai cấp công nhân là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp, là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất hiện đại.

c. Nền sản xuất đại công nghiệp và phương thức sản xuất tiên tiến đã rèn luyện cho giai cấp công nhân những phẩm chất đặc biệt về tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp. 

d. Tất cả các phương án trên.

Trong chủ nghĩa tư bản, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về kinh tế là?

Select one:

a. Giai cấp công nhân là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất, tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời cuẩ xã hội mới.

b. Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị để lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức của chủ nghĩa tư bản, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng và tự do.

d. Giai cấp công nhân thông qua quá trình công nghiệp hóa và thực hiện “một kiểu tổ chức xã hội mới về lao động” để tăng năng suất lao động xã hội và thực hiện các nguyên tắc sở hữu, quản lý và phân phối phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 


Hiện nay, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra đối với giai cấp công nhân để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình về kinh tế là?

Select one:

a. Công nghiệp hóa với hiện đại hóa.

b. Công nghiệp hóa với hiện đại hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế nhiều thành phần.

c. Công nghiệp hóa với hiện đại hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường. 

d. Công nghiệp hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để vì?

Select one:

a. Nền sản xuất đại công nghiệp và phương thức sản xuất tiên tiến đã rèn luyện cho giai cấp công nhân những phẩm chất đặc biệt về tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp. 

b. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

c. Giai cấp phải bán sức lao động cho nhà tư bản và được hưởng giá trị thặng dư do mình tạo ra.

d. Tất cả các phương án trên.


Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện ra đời CNXHKH

Select one:

a. Điều kiện kinh tế- xã hội.

b. Điều kiện chính trị -xã hội

c. Điều kiện khoa học tự nhiên 

d. Tiền đề tư tưởng lý luận

Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu:

Select one:

a. những quy luật kinh tế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất mới - phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. 

b. những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

c. những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

d. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.


Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời dựa trên mấy điều kiện

Select one:

a. 2

b. 3 

c. 4

d. 5.


Đâu là những tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của CNXHKH

Select one:

a. Triết học cổ điển Đức

b. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

c. Chủ nghĩa không tưởng phê phán Pháp 

d. Cả 3 phương án trên


Hiểu theo nghĩa rộng chủ nghĩa xã hội khoa học là:

Select one:

a. Sự chuyển biến tất yếu từ chiếm hữu nô lệ lên xã hội phong kiến

b. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 

c. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa

d. Sự chuyển biến tất yếu từ xã hội chủ nghĩa lên xã hội tư bản chủ nghĩa


Chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển cơ bản qua mấy giai đoạn

Select one:

a. 2

b. 3

c. 4 

d. 5


Khách thể nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học là

Select one:

a. Lĩnh vực văn hóa

b. Lĩnh vực chính trị- xã hội 

c. Lĩnh vực kinh tế- xã hội

d. Lĩnh vực xã hội


Nguồn gốc của giá trị thặng dư và sự giàu có của giai cấp tư sản chủ yếu nhờ vào việc bóc lột được ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dự từ?

Select one:

a. Lao động sống của giai cấp công nhân.

b. Quá trình mở rộng quy mô sản xuất của giai cấp tư sản

c. Sự hình thành nhiều ngành nghề mới trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa do quá trình chuyên môn hóa ngày càng sâu rộng. 

d. Sự phá sản của chính giai cấp tư sản trong quá trình chuyển từ tự do canh tranh sang độc quyền


Trên phương diện kinh tế - xã hội, mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, thể hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn về lợi ích giữa?.

Select one:

a. Giai cấp công nhân và giai cấp địa chủ

b. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

c. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản

d. Giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản.


Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, sự phát triển của giai cấp công nhân từ công trường thủ công sang công xường là?

Select one:

a. Người công nhân làm việc từ cá nhân sang chuyên môn hơn. 

b. Người công nhân sử dụng công cụ sang phục vụ máy móc.

c. Người công nhân sử dụng máy móc sang làm chủ máy móc

d. Người công nhân từ chuyên môn hóa sang xã hội hóa.


Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để vì?

Select one:

a. Nền sản xuất đại công nghiệp và phương thức sản xuất tiên tiến đã rèn luyện cho giai cấp công nhân những phẩm chất đặc biệt về tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp.

b. Mẫu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

c. Giai cấp phải bán sức lao động cho nhà tư bản và được hưởng giá trị thặng dư do mình tạo ra.

d. Tất cả các phương án trên. 


Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, về kinh tế là?

Select one:

a. Phát huy vai trò và trách nhiệm của lực lượng đi đầu trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b. Làm cho Việt Nam trở thành một nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa

c. Gắn với phát triển kinh tế thị trường, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

d. Thực hiện khối liên minh công – nông – tri thức theo hướng phát triển bền vững.


Giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm vì?

Select one:

a. Giữa thế kỷ XIX cùng với chính sách khai khác thuộc địa của Pháp 

b. Giữa thế kỷ XIX ra đời trước giai cấp tư sản.

c. Đầu thể kỳ XX trước giai cấp tư sản

d. Giữa thế kỷ XX cùng với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt


"Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; ngày càng tri thức hóa; có trình đọ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện kinh tế tri thức, thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế” được đề cập đến tại?

Select one:

a. Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam

b. Hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ướng khóa X 

c. Đại hội đại biểu toàn lần thứ XI của Đảng

d. Đại hội đại biểu toàn lần thứ XII của Đảng


Trong chủ nghĩa tư bản, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về chính trị là?

Select one:

a. Giai cấp công nhân là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất, tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của xã hội mới.

b. Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị để lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức của chủ nghĩa tư bản, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

c. Giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng và tự do.

d. Giai cấp công nhân thiếp lập nhà nước kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền lực của nhân dân, quyền dân chủ và làm chủ xã hội của tuyệt đại đa số nhân dân lao động.


Trong chủ nghĩa xã hội, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về văn hóa, tư tưởng là?

Select one:

a. Giai cấp công nhân là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất, tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của xã hội mới.

b. Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị để lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức của chủ nghĩa tư bản, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

c. Giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng và tự do.

d. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động thiếp lập nhà nước kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền lực của nhân dân, quyền dân chủ và làm chủ xã hội của tuyệt đại đa số nhân dân lao động


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới cần thực hiện giải pháp chủ yếu nào?

Select one:

a. Nâng cao nhận thức kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng.

b. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với xây dựng và phát huy sức mạnh liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức và doanh nhân.

c. Thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, gắn kết chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 

d. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đọ mọi mặt của công nhân, không ngừng tri thức hóa giai cấp công nhân.


Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân là lao động bằng phương thức công nghiệp với đặc trưng?

Select one:

a. Công cụ là máy móc.

b. Công cụ là máy móc, tạo ra năng suất lao động cao.

c. Công cụ là máy móc, tạo ra năng suất lao động cao, quá trình lao động mang tính chất xã hội hóa.

d. Công cụ là máy móc, tạo ra năng suất lao động cao, quá trình lao động mang tính chất xã hội hóa và quốc tế hóa.


Trên thực tế, trong hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa lại ra đời từ phương thức phát triển rút ngắn, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Do đó, để thực hiện sứ mệnh lịch sử về kinh tế, giai cấp công nhân phải đóng vai trò nòng cốt trong quá trình nào để giải phóng lực lượng sản xuất?

Select one:

a. Công nghiệp hóa

b. Hiện đại hóa.

c. Kinh tế tri thức

d. Kinh tế nhiều thành phần


Các nhà kinh điểm xác định khái niệm và đặc điểm giai cấp công nhân trên phương diện nào?

Select one:

a. Kinh tế - chính trị và kinh tế - xã hội.

b. Kinh tế - xã hội và Chính trị

c. Chính trị - xã hội và Kinh tế

d. Kinh tế - xã hội và Chính trị - xã hội.


Trong chủ nghĩa xã hội, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về kinh tế là?

Select one:

a. Giai cấp công nhân là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất, tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của xã hội mới.

b. Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng chính trị để lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức của chủ nghĩa tư bản, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng và tự do.

d. Giai cấp công nhân thông qua quá trình công nghiệp hóa và thực hiện “một kiểu tổ chức xã hội mới về lao động” để tăng năng suất lao động xã hội và thực hiện các nguyên tắc sở hữu, quản lý và phân phối phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.


Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp nào được coi là hàng hóa, tức là một món hàng đem bán như bất cứ món hàng nào khác, vì thế, họ phải chịu hết mọi sự may rủi cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trường?

Select one:

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp công nhân

c. Giai cấp nông dân

d. Tầng lớp trí thức


Chọn câu trả lời đúng

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác Lê- nin đã chỉ rõ lịch sử xã hội loài người trải qua mấy hình thái kinh tế - xã hội?

Select one:

a. 3 hình thái kinh tế - xã hội 

b. 4 hình thái kinh tế - xã hội

c. 5 hình thái kinh tế - xã hội

d. 2 hình thái kinh tế - xã hội


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước đều diễn ra giống nhau

b. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài, ngắn khác nhau. 

c. Các nước lạc hậu, sau khi giành được chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

d. Cả B và C đều đúng.


Tìm câu trả lời đúng

Tại kỳ Đại hội Đảng nào đã xác định mô hình chủ nghĩa xa hội ở nước ta gồm 8 đặc trưng

Select one:

a. Đại hội VI

b. Đại hội VII 

c. Đại hội IX

d. Đại hội XI


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Chủ nghĩa xã hội có nhà nước kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động.

b. Chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản là một chính quyền do giai cấp vô sản giành được và duy trì bằng bạo lực đối với giai cấp tư sản. 

c. Chủ nghĩa xã hội không còn nhà nước

d. Nhà nước vô sản là một công cụ, phương tiện đồng thời một biểu hiện tập trung trình độ dân chủ của nhân dân lao động.


Tìm đáp án SAI

Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam theo tinh thần của Đại hội XI

Select one:

a. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

b. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện 

c. Quyền lực thuộc về giai cấp công nhân

d. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa.

b. Trong thời kỳ quá độ còn nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, và sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa chiếm vai trò chủ đạo.

c. Trong thời kỳ quá độ còn nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, song sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa không chiếm vai trò chủ đạo 

d. Thời kỳ quá độ còn nhiều hình thức phân phối


Câu nói sau của tác giả nào "Trong một nước tiểu nông, trước hết các đồng chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội"

Select one:

a. Hồ Chí Minh

b. C.Mác 

c. V.I.Lênin

d. Ph.Ănghen


Chọn câu trả lời đúng. Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Select one:

a. Thực chất thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là sự tồn tại những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những yếu tố mới mang tính chất của chủ nghĩa xã hội mới phát sinh chưa phải là chủ nghĩa xã hội đã phát triển trên cơ sở của chính nó 

b. Thực chất thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá trình xuất hiện những yếu tố mới của chủ nghĩa xã hội.

c. Thực chất thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá trình loại bỏ những yếu tố của xã hội cũ.

d. Thực chất thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá trình loại bỏ những yếu tố của xã hội cũ nhưng chưa làm xuất hiện những yếu tố mới của xã hội mới.


Chọn câu trả lời chính xác nhất về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc được nêu trong "Cương lĩnh về vấn đề dân tộc"

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc hoàn toàn tự quyết

c. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

d. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc hoàn toàn tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại.


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Trong thời kỳ quá độ, nhà nước thực hiện chức năng tổ chức xây dựng và trấn áp với những phần tử thù địch, chống lại nhân dân.

b. Trong xã hội thời kỳ quá độ, tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau

c. Trong xã hội của thời kỳ quá độ còn tồn tại sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị; giữa lao động chân tay và lao động trí óc.

d. Tất cả các phương án trên đều đúng 


Chọn câu trả lời đúng

Trong lịch sử nhân loại, cho đến nay có mấy nền dân chủ?

Select one:

a. 5

b. 4.

c. 3 

d. 2


Chọn câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, hoạt động nhà nước 

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự tự quản của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp

c. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân

d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lợi của giai cấp công nhân.


Với tư cách là một chế độ xã hội, dân chủ ra đời đầu tiên vào thời kỳ nào?

Select one:

a. Công xã nguyên thuỷ. 

b. Chiếm hữu nô lệ.

c. Phong kiến.

d. Tư bản chủ nghĩa.


Dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp:

Select one:

a. Giai cấp công nhân.

b. Đội ngũ trí thức.

c. Giai cấp nông dân.

d. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức


Chọn câu trả lời đúng

Phát biểu sau của tác giả nào?

"Bất cứ một nhà nước nào cũng đều có nghĩa là dùng bạo lực; nhưng toàn bộ sự khác nhau là ở chỗ dùng bạo lực đối với những người bị bóc lột hay đối với kẻ đi bóc lột"

Select one:

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. V.I.Lênin

d. Hồ Chí Minh


Tìm câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Dân chủ có nghĩa là mọi quyền hạn đều thuộc về nhân dân.

b. Dân chủ là dân làm chủ nhà nước, dân làm chủ xã hội và làm chủ chính bản thân mình

c. Dân chủ là dân làm chủ và sơ hữu năng lực sáng tạo của mình với tư cách chủ thể đích thực của xã hội

d. Dân chủ nghĩa là dân làm chủ một cách toàn diện: làm chủ nhà nước, dân làm chủ xã hội và làm chủ chính bản thân mình, làm chủ và sơ hữu năng lực sáng tạo của mình với tư cách chủ thể đích thực của xã hội. Mặt khác, dân chủ phải bao quát tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội

Trong các câu sau, câu nào đúng về dân chủ?

Select one:

a. Dân chủ là một phạm trù chính trị, mang tính lịch sử

b. Dân chủ là một phạm trù kinh tế, mang tính lịch sử

c. Dân chủ là một phạm trù văn hoá, đạo đức mang tính lịch sử 

d. Dân chủ là một phạm trù chính trị, mang tính vĩnh viễn


Chọn câu trả lời đúng

Quan điểm sau của tác giả nào?

"Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân"

Select one:

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. V.I.Lênin 

d. Hồ Chí Minh


Tìm câu trả lời đúng

Khẳng định sau được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc nào?

"Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân"

Select one:

a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5

b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 

d. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 8


Chọn câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật

b. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh.

c. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải có sự kiểm soát lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân.

d. Nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh; trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải có sự kiểm soát lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân.


Chọn phương án trả lời SAI

Select one:

a. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản khác nhau về chất, cần có một thời kỳ lịch sử nhất định để chuyển đổi.

b. Thời kỳ quá độ là cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

c. Các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội tự nảy sinh trong lòng chủ nghĩa tư bản.

d. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công việc mới mẻ, khó khăn và phức tạp phải có thời gian để giai cấp công nhân từng bước làm quen với những công việc đó. 


Tìm câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Hình thái kinh tế -xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp tới cao qua hai giai đoạn: giai đoạn xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

b. Hình thái kinh tế -xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp tới cao qua hai giai đoạn: giai đoạn thấp và giai đoạn cao.

c. Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản

d. Đáp án A và C đúng.


Tìm câu trả lời không đúng

Select one:

a. Chủ nghĩa xã hội có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

b. Chủ nghĩa xã hội bảo đảm quyền bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới

c. Mục đích cao cả của chủ nghĩa xã hội là tiến tới xóa bỏ sự phân chia xã hội thành giai cấp, xóa bỏ tình trạng người bóc lột người. giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. 

d. Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; thực hiện phân phối chủ yếu theo nhu cầu.


Chọn câu trả lời SAI

Select one:

a. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội còn tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần

b. Các thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần tồn tại trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn và đấu tranh với nhau. 

c. Hình thức phân phối chủ yếu là phân phối theo lao động.

d. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, không có thành phần kinh tế tư bản và kinh tế tư bản nhà nước.


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua mọi hình thức sở hữu tư bản chủ nghĩa.

b. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua nền kinh tế thị trường.

c. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

d. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa 


Tìm câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất

Select one:

a. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân.

b. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

c. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

d. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản lật đổ giai cấp tư sản.


Tìm đáp án chỉ ra bối cảnh vừa thuận lợi vừa tạo ra thách thức đối với quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

Select one:

a. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Những tàn dư của thực dân, phong kiến còn nhiều. 

b. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta.

c. Nền sản xuất vật chất và đời sống xã hội đang trong quá trình quốc tế hóa sâu sắc.

d. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.


Tìm câu trả lời chính xác nhất về điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội

Select one:

a. Do những bước tiến lớn của lực lượng sản xuất

b. Do sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, trong khi đó quan hệ sản xuất ngày càng trở nên lỗi thời.

c. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất; mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản; sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân. 

d. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản


Tìm câu trả lời đúng

Select one:

a. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện. 

b. Chủ nghĩa xã hội giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột.

c. Chủ nghĩa xã hội tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện

d. Chủ nghĩa xã hội giải phóng giai cấp công nhân và đưa giai cấp công nhân lên địa vị làm chủ.


Đặc trưng về phương diện kinh tế của chủ nghĩa xã hội là gì? Chọn câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Đặc trưng về phương diện kinh tế của chủ nghĩa xã hội là chế độ của dân, do dân, vì dân.

b. Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế được phân phối chủ yếu theo lao động.

c. Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế dựa trên chế độ tư hữu về lực lượng sản xuất chủ yếu.

d. Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.


Tìm câu trả lời chính xác nhất về bản chất chính trị của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Select one:

a. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của một đảng của giai cấp công nhân

b. Đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bảo vệ lợi ích của toàn thể nhân dân lao động

c. Nhân dân lao động là người làm chủ những quan hệ chính trị trong xã hội; có quyền tham gia rộng rãi vào công việc quản lý nhà nước.

d. Cả A, B và C đều đúng 


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ quan trọng để thực thi quyền làm chủ của người dân

b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

c. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là phương thức biểu hiện của quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa.

d. Nhà nước là thiết chế có chức năng trực tiếp nhất trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện những yêu cầu dân chủ chân chính của nhân dân 


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

b. Các nguyên tắc của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bị vi phạm, không làm ảnh hưởng tới việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

c. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là công cụ để xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

d. Nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa nằm ngoài nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


Chọn câu trả lời đúng

Có những cách nào phân chia chức năng nhà nước xã hội chủ nghĩa?

Select one:

a. Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước được chia thành: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại

b. Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành: chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

c. Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành chức năng giai cấp (trấn áp) và chức năng xã hội (tổ chức xây dựng).

d. Tùy theo góc độ tiếp cận, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành các chức năng khác nhau. Có nhiều cách phân chia chức năng nhà nước xã hội chủ nghĩa


Chọn câu trả lời đúng

Dân chủ là một phạm trù nói về:

Select one:

a. Một khoa học

b. Một hình thái nhà nước 

c. Một hệ tư tưởng

d. Một học thuyết


Chọn câu trả lời đúng

Trong các tính chất sau, tính chất nào thuộc về bản chất của nhà nước?

Select one:

a. Tính chất văn hoá, nhân văn. 

b. Tính chất tư tưởng.

c. Tính chất lịch sử cụ thể.

d. Tính chất chính trị.


Dân chủ xã hội chủ nghĩa:

Select one:

a. Do Đảng cộng sản lãnh đạo

b. Do Đảng cầm quyền lãnh đạo. 

c. Do Đảng tư sản lãnh đạo.

d. Do Đảng trí thức lãnh đạo.


Chọn câu trả lời đúng

Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Select one:

a. Là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

b. Tùy vào đặc điểm và điều kiện của mỗi quốc gia, sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa và việc tổ chức chính quyền sau cách mạng có những đặc điểm, hình thức và phương pháp phù hợp.

c. Do mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp vô sản cùng nhân dân lao động với giai cấp bóc lột.

d. Cả A, B, C đều đúng


Chọn câu trả lời SAI

Select one:

a. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được hình thành từ sau cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi (1917)

b. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thực hiện quyền lực của nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân 

c. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất

d. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa còn được gọi là nền dân chủ vô sản


Chọn câu trả lời đúng

Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước bằng phương thức nào?

Select one:

a. Đảng lãnh đạo bằng quyền lực nhà nước

b. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối

c. Đảng lãnh đạo bằng công tác thực thi pháp luật 

d. Đảng lãnh đạo bằng quân đội


Khẳng định sau đây là của ai?

"Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ xô- viết và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (hiểu theo nghĩa con đường rút ngắn)"

Select one:

a. C.Mác

b. V.I.Lênin

c. Ph.Ănghen 

d. Hồ Chí Minh


Chọn câu trả lời chính xác nhất.

Có những hình thức quá độ nào từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản?

Select one:

a. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản đối với những nước đã trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển

b. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản đối với những nước chưa trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển.

c. Bao gồm quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp. Cho tới nay quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa cộng sản từ chủ nghĩa tư bản phát triển chưa từng diễn ra.

d. Cả A, B, C đều sai. 


Câu nói: “Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội này sang xã hội kia, thích ứng với thời kỳ đó là sự quá độ về chính trị và nhà nước ở đây sẽ không là gì khác ngoài nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” là của ai?

Select one:

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. V.I.Lênin

d. Hồ Chí Minh


Trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội không thể ngay lập tức thủ tiêu chế độ tư hữu "Không, không thể được cũng y như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng nền kinh tế công hữu. Cho nên cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả những triệu chứng sắp nổ ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dần, và chỉ khi nào đã tạo nên một khối lượng tư liệu cần thiết cho việc cải tạo đó là khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu".

Câu nói trên của tác giả nào?

Select one:

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. V.I. Lênin 

d. Hồ Chí Minh


Chọn câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Thời kỳ quá độ còn tồn tại nhiều tư tưởng khác nhau.

b. Giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản từng bước xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa

c. Cuộc đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới là giai cấp công nhân đã nắm chính quyền nhà nước, quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

d. Cả A, B, C đều đúng


Trong những đặc trưng dưới đây, đặc trưng nào không phải là đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa - giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản?

Select one:

a. Cơ sở vật chất kỹ thuật là nền công nghiệp hiện đại

b. Xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

c. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu

d. Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính hân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc

Cách hiểu nào sau đây là cách hiểu đúng về chủ nghĩa xã hội

Select one:

a. Là phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống lại áp bức, bất công.

b. Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Là một chế độ xã hội tốt đẹp, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.

d. Cả A,B,C đều đúng


Chọn câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Chủ nghĩa xã hội là xã hội do giai cấp công nhân làm chủ

b. Chủ nghĩa xã hội là xã hội do giai cấp công nhân và nông dân làm chủ.

c. Chủ nghĩa xã hội là xã hội do nhân dân lao động làm chủ

d. Đáp án A và B đúng


Chọn câu trả lời Đúng

Quan điểm sau được rút ra từ Đại hội nào?

" Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

Select one:

a. Đại hội VI

b. Đại hội VII

c. Đại hội X 

d. Đại hội XII


Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH là:

Select one:

a. Quan hệ liên minh, hợp tác

b. Quan hệ đấu tranh

c. Quan hệ hợp tác và đấu tranh

d. Quan hệ hòa bình


Tìm câu trả lời đúng

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin, dân chủ là

Select one:

a. Là sức mạnh của nhân dân.

b. Là của dân, do dân, vì dân.

c. Là quyền lực thuộc về nhân dân.

d. Là quyền lực của giai cấp công nhân 


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ tư sản

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ 

c. Dân chủ và pháp luật là hai mặt đối lập với nhau trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Dân chủ là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa.

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thực hiện thông qua hình thức dân chủ trực tiếp.

c. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thực hiện thông qua hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp 

d. Dân chủ gắn với pháp luật, phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương.


Chọn câu trả lời đúng nhất

Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được bộc lộ qua những đặc điểm

Select one:

a. Dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

b. Thực hiện chế độ phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu.

c. Lực lượng sản xuất dựa trên cơ sở khoa học công nghệ hiện đại

d. Cả A, B, C đều đúng.


Tìm câu trả lời đúng

Quan điểm "Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ" là quan điểm của ai?

Select one:

a. Hồ Chí Minh

b. C.Mác

c. V.I.Lênin

d. Ph. Ănghen


Tìm câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của đất nước

b. Dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ

c. Dân chủ là một nguyên tắc, nguyên tắc dân chủ.

d. Cả A, B, C đều đúng 


Tìm câu trả lời SAI

Select one:

a. Hình thức dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ đại diện, được thực hiện do nhân dân ủy quyền giao quyền lực của mình cho tổ chức mà nhân dân trực tiếp bầu ra.

b. Quyền lực nhà nước ta là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

c. Hình thức dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ đại diện, được thực hiện do nhân dân ủy quyền giao quyền lực của mình cho tổ chức mà nhân dân trực tiếp bầu ra. 

d. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất


Chọn câu trả lời đúng

Đâu là điều kiện tiên quyết để thực hiện dân chu xã hội chủ nghĩa?

Select one:

a. Bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản

b. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân

c. Dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng 

d. Được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


Trong những ý sau đây, ý nào nói đúng về dân chủ xã hội chủ nghĩa

Select one:

a. Phụ thuộc vào cơ chế đa nguyên và sự tồn tại của đa đảng đối lập.

b. Phụ thuộc vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện tam quyền phân lập.

c. Gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, quy mô và trình độ làm chủ của nhân dân lao động 

d. Gắn liền với việc xây dựng nhà nước tam quyền phân lập.


Tìm câu trả lời đúng

Khẳng định sau về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc nào?

"Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp"

Select one:

a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9

b. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10

c. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11

d. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 


Tìm câu trả lời đúng

So với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) thì Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã bổ sung thêm mấy đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Select one:

a. 2 đặc trưng

b. 3 đặc trưng

c. 4 đặc trưng 

d. 5 đặc trưng


Tìm đáp án SAI

Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam theo tinh thần của Đại hội XI

Select one:

a. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

b. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện 

c. Quyền lực thuộc về giai cấp công nhân

d. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới


Tìm câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất

Select one:

a. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân.

b. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

c. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

d. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản lật đổ giai cấp tư sản.


Chọn câu trả lời Đúng

Quan điểm sau được rút ra từ Đại hội nào?

" Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

Select one:

a. Đại hội VI

b. Đại hội VII 

c. Đại hội X

d. Đại hội XII


Câu nói sau của tác giả nào "Trong một nước tiểu nông, trước hết các đồng chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội"

Select one:

a. Hồ Chí Minh

b. C.Mác

c. V.I.Lênin 

d. Ph.Ănghen


Tìm câu trả lời chính xác nhất về điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội

Select one:

a. Do những bước tiến lớn của lực lượng sản xuất

b. Do sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, trong khi đó quan hệ sản xuất ngày càng trở nên lỗi thời.

c. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất; mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản; sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân. 

d. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản


Chọn câu trả lời chính xác nhất về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc được nêu trong "Cương lĩnh về vấn đề dân tộc"

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc hoàn toàn tự quyết

c. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

d. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc hoàn toàn tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

Tìm câu trả lời đúng

Select one:

a. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.

b. Chủ nghĩa xã hội giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột.

c. Chủ nghĩa xã hội tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện

d. Chủ nghĩa xã hội giải phóng giai cấp công nhân và đưa giai cấp công nhân lên địa vị làm chủ.


Tìm đáp án chỉ ra bối cảnh vừa thuận lợi vừa tạo ra thách thức đối với quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

Select one:

a. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Những tàn dư của thực dân, phong kiến còn nhiều. 

b. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta.

c. Nền sản xuất vật chất và đời sống xã hội đang trong quá trình quốc tế hóa sâu sắc.

d. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước đều diễn ra giống nhau

b. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau có thể diễn ra với khoảng thời gian dài, ngắn khác nhau.

c. Các nước lạc hậu, sau khi giành được chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

d. Cả B và C đều đúng.


Chọn câu trả lời SAI

Select one:

a. Trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị, dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước

b. Dân chủ với tư cách một giá trị xã hội, nó là một phạm trù vĩnh viễn, tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của con người. Chừng nào con người và xã hội loài người còn tồn tại, thì dân chủ vẫn tồn tại với tư cách một giá trị nhân loại chung 

c. Dân chủ với tư cách một giá trị xã hội, nó là một phạm trù lịch sử.

d. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân


Chọn câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Bản chất chính trị của dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự tự quản của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. 

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ dành cho những người nghèo.

c. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân

d. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.


Chọn câu trả lời SAI

Select one:

a. Dân chủ tư sản ra đời cuối thể XIV- đầu thế kỷ XV

b. Dân chủ tư sản có những giá trị nổi bật về quyền tự do, bình đẳng, dân chủ 

c. Nền tảng kinh tế của dân chủ tư sản là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

d. Nền dân chủ tư sản là nền dân chủ của đa số nhân dân lao động


Chọn câu trả lời SAI

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước

Select one:

a. Mang bản chất giai cấp công nhân

b. Có chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu.

c. Có bộ máy của thiểu số những kẻ bóc lột để trấn áp đa số nhân dân lao động.

d. Được xây dựng trên nền tảng là lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và những giá trị văn hóa tiên tiến, tiến bộ của nhân loại, đồng thời mang những bản sắc riêng của dân tộc. 


Chọn câu trả lời đúng

Select one:

a. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được xác lập từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945

b. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được xác lập sau năm 1976 khi tên nước được đổi thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

c. Đại hội VI của Đảng quán triệt tinh thần "lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động"

d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác lập ở Việt Nam từ năm 1975


Chọn câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Muốn biết bản chất của nền dân chủ phải xem trong nền dân chủ ấy, "dân" là ai

b. Muốn biết bản chất của nền dân chủ phải xem trong nền dân chủ ấy, "dân" là ai và bản chất chế độ xã hội ấy như thế nào 

c. Muốn biết bản chất của nền dân chủ phải xem trong nền dân chủ ấy, giai cấp thống trị là ai

d. Muốn biết bản chất của nền dân chủ phải dựa vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


Tìm câu trả lời chính xác nhất

Select one:

a. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của đất nước

b. Dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ

c. Dân chủ là một nguyên tắc, nguyên tắc dân chủ.

d. Cả A, B, C đều đúng 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa:

Select one:

a. Do Đảng cộng sản lãnh đạo

b. Do Đảng cầm quyền lãnh đạo. 

c. Do Đảng tư sản lãnh đạo.

d. Do Đảng trí thức lãnh đạo.


Dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp:

Select one:

a. Giai cấp công nhân.

b. Đội ngũ trí thức.

c. Giai cấp nông dân.

d. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 


Chọn câu trả lời đúng nhất

Select one:

a. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, hoạt động nhà nước

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự tự quản của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp 

c. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân

d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lợi của giai cấp công nhân.


Trong các xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp sau, xu hướng nào là xu hướng quyết định nhất :

Select one:

a. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về mối quan hệ với tư liệu sản xuất 

b. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về tính chất và trình độ lao động

c. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về quan hệ phân phối tiêu dùng

d. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về đời sống văn hoá, tinh thần


Nội dung nào quan trọng nhất trong xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác?

Select one:

a. Liên minh về kinh tế

b. Liên minh về chính trị 

c. Liên minh về văn hóa

d. Liên minh về xã hội


Cơ cấu xã hội – giai cấp giữ vị trí quan trọng nhất trong cơ cấu xã hội vì: (chọn 1 phương án đúng nhất)

Select one:

a. Cơ cấu xã hội – giai cấp liên quan trực tiếp tới vấn đề sở hữu về tư liệu sản xuất, địa vị xã hội và quyền lợi của mỗi người

b. Cơ cấu xã hội – giai cấp phản ánh lợi ích các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

c. Mỗi xã hội khác nhau có các loại hình cơ cấu xã hội – giai cấp khác nhau, khi cơ cấu giai cấp thay đổi thì xã hội cũng thay đổi 

d. Cơ cấu xã hội – giai cấp liên quan trực tiếp lợi ích các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.


Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là do

Select one:

a. Do mong muốn của công nhân

b. Yêu cầu của nông dân

c. Yêu cầu của trí thức

d. Do đòi hỏi khách quan của cả công nhân, nông dân và trí thức


Nội dung văn hóa của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam thể hiện:

Select one:

a. Cùng nhau xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộ 

b. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và thời đại.

c. Tất cả các phương án đều đúng.

d. Tất cả các phương án đều sai.


Trong xã hội có giai cấp, cơ cấu nào có vị trí quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu xã hội khác?

Select one:

a. Cơ cấu xã hội – dân số

b. Cơ cấu xã hội – dân tộc

c. Cơ cấu xã hội – kinh tế

d. Cơ cấu xã hội – dân cư


Câu nói sau đây là của ai: “Trước sự liên minh của các đại biểu khoa học, giai cấp vô sản và giới kỹ thuật, không một thế lực đen tối nào đứng vững được“

Select one:

a. C. Mác

b. Ph. Ăng gehen

c. V.I. Lênin 

d. Mao Trạch Đông


Chỉ ra nguyên nhân kinh tế cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?

Select one:

a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh. 

b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên

c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN

d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng


Trong các đặc trưng của dân tộc, đặc trưng nào quan trọng nhất?

Select one:

a. Cộng đồng về kinh tế 

b. Cộng đồng về lãnh thổ

c. Cộng đồng về ngôn ngữ

d. Cộng đồng về văn hóa


Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính sách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?

Select one:

a. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc.

b. Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.

c. Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số.

d. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.


Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng nhau chung sống?

Select one:

a. 49

b. 52 

c. 54

d. 56


Hãy lựa chọn nội dung cơ bản nhất trong cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

c. Liên minh công nhân tất cả các dân tộc lại 

d. Liên minh các giai cấp trên thế giới lại


Trong các đặc trưng của dân tộc, đặc trưng nào quan trọng nhất?

Select one:

a. Cộng đồng về kinh tế

b. Cộng đồng về lãnh thổ

c. Cộng đồng về ngôn ngữ 

d. Cộng đồng về văn hóa


Bản chất của tôn giáo là gì? Chọn câu trả lời đầy đủ và khái quát nhất.

Select one:

a. Là một hình thái ý thức xã hội.

b. Là ý thức xã hội.

c. Là ý thức chính trị.

d. Là một hiện tượng xã hội 


Chức năng tái sản xuất ra con người thực chất là việc

Select one:

a. Duy trì xã hội

b. Duy trì tâm, sinh lý tự nhiên 

c. Duy trì nòi giống

d. Cải tạo nòi giống


Gia đình được hiểu như thế nào theo quan điểm của CN Mác- Lênin

Select one:

a. Là 1 cộng đồng người đặc biệt, có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội

b. Là 1 hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành, duy trì và củng cố chủ yếu dựa trên cơ sở hôn nhân

c. Là 1 hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành, được hình thành, duy trì và củng cố chủ yếu dựa trên cơ sở hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, cùng với những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình 

d. Là tế bào của xã hội


Chọn phương án đúng

Trong mỗi giai đoạn của lịch sử, tác động của gia đình đối với xã hội là

Select one:

a. Không hoàn toàn giống nhau

b. Hoàn toàn giống nhau 

c. Hoàn toàn khác nhau

d. Không hoàn toàn khác nhau


Câu nói : «  Hạt nhân của xã hội chính là gia đình » là của ai

Select one:

a. C. Mác

b. Hồ Chí Minh 

c. Lênin

d. Ăngghen


Quan hệ cha mẹ nuôi( người đỡ đầu) với con nuôi có được công nhận bằng thủ tục pháp lý không?

Select one:

a. Không được công nhận

b. Chưa được công nhận 

c. Có được công nhận


Điền vào chỗ trống: Bên cạnh chức năng tái sản xuất ra con người, gia đình còn có……..nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội

Select one:

a. Nghĩa vụ

b. Trách nhiệm 

c. Quyền lợi

d. Khả năng


Trong một xã hội có giai cấp thì cơ cấu XH- giai cấp là bộ phận cơ bản, có vị trí quan trọng quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu khác vì:

Select one:

a. Cơ cấu XH- giai cấp còn liên quan trực tiếp đến quyền lực chính trị

b. Cơ cấu XH- giai cấp còn là yếu tố đặc trưng cho sự khác nhau về chất giữa XH này với XH khác

c. Xuất phát từ cơ cấu XH- giai cấp mà người ta xây dựng các chính sách phát triển kinh tế- XH- văn hóa phù hợp với mỗi giai tầng

d. Tất cả các đáp án đều đúng. 


Cơ cấu xã hội là gì?

Select one:

a. Là những cộng đồng người cùng toàn bộ những mối quan hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của cộng đồng ấy tạo nên. 

b. Là những tầng lớp cùng toàn bộ những mối quan hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của các tầng lớp ấy tạo nên.

c. Là hệ thống các giai cấp, tầng lớp và mối quan hệ giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

d. Là tập hợp những cá nhân tổ chức trong xã hội.


Nội dung chính trị của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam thể hiện:

Select one:

a. Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa

b. Giữ vững lập trường chính trị - tư tưởng của giai cấp công nhân

c. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

d. Cả B và C đều đúng


Nhận định “Liên minh về kinh tế là nội dung cơ bản quyết định nhất của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam” là đúng hay sai?

Select one:

a. Đúng 

b. Sai


C. Mác từng nói rằng: nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân thất bại chủ yếu do giai cấp công nhân đơn độc vì đã không tổ chức liên minh với “người bạn đồng minh tự nhiên” của mình. Người bạn C. Mác muốn nói đến là ai?

Select one:

a. Giai cấp tư sản 

b. Giai cấp nông dân

c. Tầng lớp Tiểu tư sản

d. Giai cấp phong kiến


Những nguyên tắc xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác?

Select one:

a. Đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân

b. Đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

c. Đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân , tự nguyện của các giai cấp tầng lớp, kết hợp đúng đắn các lợi ích của các giai cấp và tầng lớp 

d. Đảm bảo sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thực hiện sự bình đẳng giai cấp


Chọn 1 phương án sai về tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Select one:

a. Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp được quy định bởi sự biến đổi của cơ cấu xã hội

b. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH biến động và phát triển trong mối quan hệ vừa có mâu thuẫn vừa có liên minh hợp tác với nhau 

c. Cơ cấu xã hội – giai cấp mang tính đa dạng và thống nhất

d. Không có phương án nào sai


Tôn giáo là một phạm trù lịch sử bởi vì:

Select one:

a. Là sản phẩm của con người.

b. Là do điều kiện kinh tế - xã hội sinh ra.

c. Tôn giáo ra đời, tồn tại và biến đổi trong một giai đoạn lịch sử nhất định của loài người. 

d. Tôn giáo sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử nhân loại.


Chỉ ra nguyên nhân nhận thức cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?

Select one:

a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh.

b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên 

c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN

d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng


Tôn giáo xuất hiện từ:

Select one:

a. Từ sự phân chia giai cấp trong xã hội.

b. Từ sự xuất hiện các cộng đồng dân tộc.

c. Từ sự xuất hiện nhà nước

d. Từ sự bất lực của con người trước những lực lượng tự nhiên và xã hội.


Hiện nay các dân tộc thiểu số ở nước ta có dân số chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm số dân cả nước:

Select one:

a. 15% 

b. 13,5%

c. 13%

d. 14,3%


“Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” là câu nói của ai?

Select one:

a. c.Mac

b. Ph.Ăngghen 

c. V.I.Lênin

d. Hồ Chí Minh


Đặc trưng trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

Select one:

a. Phân bố đan xen nhau, không dân tộc nào có lãnh thổ riêng.

b. Có sự cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất.

c. Có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc.

d. Cả 3 đáp án trên 


Những đặc trưng nào sau đây không thuộc về đặc trưng của dân tộc - tộc người ?

Select one:

a. Cộng đồng về ngôn ngữ.

b. Có lãnh thổ chung.

c. Các đặc điểm chung thuộc bản sắc văn hoá. 

d. Ý thức tự giác tộc người.


Điểm đặc biệt trong chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng của gia đình là

Select one:

a. Gia đình tham gia vào quá trình tái sản xuất mở rộng

b. Gia đình là đơn vị duy nhất tham gia vào quá trình sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động cho xã hội 

c. Gia đình tham gia vào quá trình tái sản xuất ra tư liệu sinh hoạt

d. Gia đình tham gia vào quá trình tái sản xuất ra tư liệu tiêu dùng


Gia đình có mấy chức năng cơ bản

Select one:

a. 1

b. 2 

c. 3

d. 4


Xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH cần dựa trên những cơ sở nào?

Select one:

a. Cơ sở Kinh tế- xã hội và chính trị xã hội

b. Chế độ hôn nhân tiến bộ

c. Cơ sở văn hóa

d. Tất cả các cơ sở trên 


Có mấy mối quan hệ cơ bản làm cơ sở hình thành nên gia đình

Select one:

a. Một

b. Hai

c. Ba

d. Bốn 


Trong các mối quan hệ cơ bản tạo nên gia đình, quan hệ nào là yếu tố mạnh mẽ nhất gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.

Select one:

a. Quan hệ nuôi dưỡng

b. Quan hệ hôn nhân

c. Quan hệ huyết thống

d. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống


Vị trí nào sau đây không phải là vị trí của gia đình trong xã hội

Select one:

a. Gia đình là tế bào của xã hội

b. Gia đình là cơ sở sản xuất của xã hội

c. Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hóa trong đời sống cá nhân của mỗi thành viên 

d. Gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội


Cơ cấu xã hội - giai cấp là gì?

Select one:

a. Là hệ thống tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội

b. Là các mối quan hệ giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội

c. Là hệ thống các cộng người trong xã hội.

d. Là hệ thống các giai cấp, tầng lớp và mối quan hệ giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.


Trong các nguyên tắc sau đây nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc của liên minh công nhân - nông dân và các tầng lớp lao động khác trong xã hội

Select one:

a. Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 

b. Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện

c. Kết hợp đúng đắn các lợi ích

d. Phải đảm bảo nguyên tắc hòa bình


“Nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô sản là duy trì khối liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân” câu nói này của ai?

Select one:

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. V.I.Lênin 

d. Hồ Chí Minh


Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu cơ cấu xã hội nào?

Select one:

a. Cơ cấu xã hội – dân số

b. Cơ cấu xã hội – dân tộc

c. Cơ cấu xã hội – giai cấp 

d. Cơ cấu xã hội – dân cư


Trong các đặc điểm của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đặc điểm nào đúng?

Select one:

a. Thuần nhất

b. Đa dạng, phức tạp, phong phú

c. Các giai cấp ngày càng mâu thuẫn với nhau 

d. Không còn phân chia giai cấp


Theo Mác và Ph.Ăngghen, những “người bạn đồng minh tự nhiên” của giai cấp công nhân là ai?

Select one:

a. Giai cấp công nhân

b. Tầng lớp trí thức

c. Giai cấp nông dân

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng 


Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, cơ cấu xã hội – giai cấp bao gồm các giai cấp, tầng lớp sau: (chọn một phương án đúng)

Select one:

a. Công nhân, nông dân và trí thức

b. Phong kiến, công nhân, nông dân, trí thức, tư sản, tiểu tư sản

c. Công nhân, nông dân, trí thức, tư sản, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân lao động khác 

d. Công nhân, nông dân và trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác.


Chỉ ra luận điểm đúng trong các luận điểm sau đây?

Select one:

a. Tôn giáo xuất hiện cùng với sự xuất hiện con người.

b. Tôn giáo xuất hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước ra đời.

c. Tôn giáo xuất hiện gắn liền với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

d. Tôn giáo ra đời khi trình độ tư duy của con người đạt đến mức độ có khả năng tư duy trừu tượng.


Khi nào thì tôn giáo mang tính chính trị?

Select one:

a. Phản ánh nguyện vọng của nhân dân.

b. Khi các cuộc chiến tranh tôn giáo nổ ra.

c. Khi các giai cấp thống trị đã lợi dụng và sử dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình.

d. Cả a, b và c. 


Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị – xã hội và ... phát triển của dân tộc mình.

Select one:

a. Cách thức

b. Con đường

c. Mục tiêu 

d. Hình thức


Trong các nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản nhất, tiên quyết nhất?

Select one:

a. Tự quyết về chính trị

b. Tự quyết về kinh tế

c. Tự quyết về văn hoá

d. Tự quyết về lãnh thổ 


Trong các nội dung sau đây, đâu không phải là nội dung của Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin:

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

c. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

d. Các dân tộc hoàn toàn độc lập 


Khi xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường của giai cấp, hoặc tầng lớp nào?

Select one:

a. Nông dân

b. Công nhân 

c. Tư sản

d. Tiểu tư sản


Nguồn gốc ra đời của tôn giáo

Select one:

a. Nguồn gốc kinh tế-xã hội

b. Ngồn gốc nhận thức

c. Nguồn gốc tâm lý

d. Nguồn gốc kinh tế-xã hội, tâm lý, nhân thức 


Các cộng đồng khác như: nhà trường, các đoàn thể, chính quyền… có khả năng thay thế gia đình thực hiện chức năng nuôi dưỡng, giáo dục không?

Select one:

a. Không thể thay thế

b. Có thể thay thế

c. Thay thế một phần

d. Có vì đây là những cộng đồng chính có vai trò ảnh hưởng đến xã hội 


Ở bất kỳ xã hội nào giai cấp cầm quyền cũng muốn quản lý xã hội theo yêu cầu của mình, cũng đều coi trọng việc xây dựng và củng cố:

Chọn đáp án đúng

Select one:

a. Quyền lực

b. Gia đình.

c. Xã hội 

d. Địa vị


Cộng đồng nào ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân

Select one:

a. Gia đình

b. Nhà trường

c. Chính quyền 

d. Các đoàn thể


Thực hiện chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng nhằm đảm bảo cho gia đình:

Select one:

a. Có tư liệu sinh hoạt để tiêu dùng

b. Nguồn sinh sống cho gia đình

c. Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình

d. Tất cả các phương án trên 


Mối quan hệ giữa gia đình và xã hội là mối quan hệ thể hiện

Select one:

a. Cái riêng và cái chung

b. Nguyên nhân và kết quả 

c. Nội dụng và hình thức

d. Bản chất và hiện tượng


Để xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH phải dựa trên mấy cơ sở

Select one:

a. 2

b. 3 

c. 4

d. 5


Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây:

Select one:

a. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của cách mạng vô sản

b. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của sự nghiệp lãnh đạo của giai cấp công nhân 

c. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô sản

d. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của xã hội


Xu hướng phát triển cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ mang tính đa dạng và thống nhất chủ yếu do yếu tố nào quyết định?

Select one:

a. Do trình độ phát triển không đồng đều

b. Do nền kinh tế nhiều thành phần 

c. Do sự mong muốn của giai cấp công nhân

d. Do nền khoa học kỹ thuật kém phát triển


Yếu tố nào quyết định sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức?

Select one:

a. Do giai cấp công nhân mong muốn

b. Do có cùng một kẻ thù là giai cấp tư sản

c. Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau 

d. Do mục tiêu về chính trị của giai cấp công nhân


Trong các câu sau, câu nào đúng?

Select one:

a. Cơ cấu giai cấp là một phạm trù vĩnh viễn, có mặt trong tất cả các hình thái kinh tế – xã hội

b. Cơ cấu giai cấp là một phạm trù lịch sử, phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế và trình độ phát triển của đời sống xã hội 

c. Cơ cấu giai cấp phát triển phụ thuộc chủ yếu vào các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

d. Cơ cấu giai cấp là một phạm trù lịch sử, khụng phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế và trình độ phát triển của đời sống xã hội.


Trong các nội dung của liên minh công – nông – trí thức, nội dung nào là nội dung cơ bản, quyết định nhất?

Select one:

a. Nội dung kinh tế

b. Nội dung chính trị

c. Nội dung văn hoá - xã hội

d. Nội dung chính trị, văn hóa - xã hội


Ăngghen chỉ rõ: “trong thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội – cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra, - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”. Cơ cấu này mà Ăngghen muốn nói đến là cơ cấu nào?

Select one:

a. Cơ cấu xã hội – dân số

b. Cơ cấu xã hội – dân tộc 

c. Cơ cấu xã hội – giai cấp

d. Cơ cấu xã hội – dân cư


Nhận định: “Cơ cấu xã hội – giai cấp biến đổi gắn liền và bị quy định bởi cơ cấu kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” là đúng hay sai?

Select one:

a. Đúng 

b. Sai


Trong các nội dung dưới đây, đâu là nội dung cơ bản của quyền dân tộc tự quyết là:

Select one:

a. Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập.

b. Quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng.

c. Quyền làm chủ lãnh thổ và tài nguyên trong lãnh thổ của mình.

d. Quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập và quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng.


Chỉ ra nguyên văn hóa cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?

Select one:

a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh. 

b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên

c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN

d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng

Cơ sở hình thành nên gia đình dựa trên mối quan hệ

Select one:

a. Quan hệ huyết thống và quan hệ pháp lý

b. Mối quan hệ nuôi dưỡng và quan hệ pháp lý

c. Mối quan hôn nhân và quan hệ tài sản

d. Mối quan hệ huyết thống và mối quan hệ nuôi dưỡng


Người chồng là trụ côt của gia đình, mọi quyền lực của gia đình đều thuộc về đàn ông là hình thức tồn tại trong kiểu gia đình nào?

Select one:

a. Gia đình hạt nhân

b. Gia đình truyền thống 

c. Gia đình mẫu hệ

d. Gia đình đơn thân


Chức năng tái sản xuất ra con người là 1 chức năng:

Select one:

a. Cơ bản

b. Đặc thù

c. Tất yếu khách quan 

d. Không cơ bản


Chức năng nào sau đây không phải là chức năng cơ bản của gia đình

Select one:

a. Chức năng tái sản xuất xã hội

b. Chức năng tái sản xuất ra con người

c. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục

d. Chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng 


Thế nào là hôn nhân tiến bộ

Select one:

a. Là hôn nhân tự nguyện

b. Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng 

c. Hôn nhân được đảm bảo về pháp lý

d. Cả 3 phương án trên


Chức năng nào là chức năng thường xuyên của gia đình

Select one:

a. Chức năng tái sản xuất ra con người

b. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, duy trì tình cảm gia đình 

c. Chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng

d. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục


Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, cơ cấu giai cấp là?

Select one:

a. Là hệ thống tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội

b. Là các mối quan hệ giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội

c. Là hệ thống các cộng người trong xã hội.

d. Là tổng thể các giai cấp, tầng lớp, các nhóm xã hội có mối quan hệ và gắn bó chặt chẽ với nhau 


Chỉ ra một luận điểm đúng nhất trong các câu sau đây? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Select one:

a. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của cách mạng vô sản.

b. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của thị trường định hướng xã hội chủ nghĩ

c. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của mối quan hệ kinh tế giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp với nông nghiệp. 

d. Liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô sản.


Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH là:

Select one:

a. Quan hệ liên minh, hợp tác

b. Quan hệ đấu tranh

c. Quan hệ hợp tác và đấu tranh 

d. Quan hệ bình đẳng


Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng về tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH:

Select one:

a. Vì công nhân, nông dân, trí thức đều là những giai cấp lãnh đạo xã hội

b. Nhằm chống lại sự thống trị của giai cấp tư sản

c. Vì họ đều bị bóc lột

d. Xuất phát từ mối liên hệ tự nhiên, gắn bó và sự thống nhất về lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội đó quy định


Cơ sở quan trọng nhất quy định tính đa dạng của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ là

Select one:

a. Tồn tại nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội

b. Tồn tại cơ cấu kinh tế đa dạng

c. Tồn tại nhiều hình thức phân phối khác nhau 

d. Tồn tại nhiều giai hệ tư tưởng xã hội


Vì sao giai cấp công nhân phải tiến hành liên minh với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động?

Select one:

a. Để tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho thắng lợi của cuộc cách mạng XHCN.

b. Để có thêm sức mạnh vật chất đảm bảo cho thắng lợi của cuộc cách mạng XHCN.

c. Để có thêm sức mạnh tinh thần đảm bảo cho thắng lợi của cuộc cách mạng XHCN. 

d. Để có thêm động lực cho thắng lợi của cuộc cách mạng XHCN.


Số lượng tôn giáo được Nhà nước công nhận và số lượng tín đồ của các tôn giáo đó ở nước ta có khoảng bao nhiêu?

Select one:

a. 13 tôn giáo với khoảng 24 triệu tín đồ

b. 6 tôn giáo với khoảng 20 triệu tín đồ 

c. 5 tôn giáo với khoảng 15 triệu tín đồ

d. Cả a, b và c đều sai


“Cương lĩnh dân tộc” là của ai?

Select one:

a. C.Mác.

b. V.I.Lênin

c. Ph.Ăng ghen. 

d. Hồ Chí Minh.


Trong các đặc trưng của dân tộc, đặc trưng nào quan trọng nhất?

Select one:

a. Cộng đồng về kinh tế

b. Cộng đồng về lãnh thổ

c. Cộng đồng về ngôn ngữ

d. Cộng đồng về văn hóa

Khi nào thì tôn giáo mang tính chính trị?

Select one:

a. Phản ánh nguyện vọng của nhân dân.

b. Khi các cuộc chiến tranh tôn giáo nổ ra.

c. Khi các giai cấp thống trị đã lợi dụng và sử dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình.

d. Cả a, b và c. 


Những đặc trưng nào sau đây không thuộc về đặc trưng của dân tộc - tộc người ?

Select one:

a. Cộng đồng về ngôn ngữ.

b. Có lãnh thổ chung.

c. Các đặc điểm chung thuộc bản sắc văn hoá. 

d. Ý thức tự giác tộc người.


Chỉ ra luận điểm đúng trong các luận điểm sau đây?

Select one:

a. Tôn giáo xuất hiện cùng với sự xuất hiện con người.

b. Tôn giáo xuất hiện khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước ra đời.

c. Tôn giáo xuất hiện gắn liền với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

d. Tôn giáo ra đời khi trình độ tư duy của con người đạt đến mức độ có khả năng tư duy trừu tượng.


Chỉ ra nguyên nhân kinh tế cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?

Select one:

a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh.

b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên

c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN

d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng 

Việc thực hiện chức năng tái sản xuất ra con người có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội

Select one:

a. Ảnh hưởng gián tiếp

b. Ảnh hưởng trực tiếp 

c. Tác động to lớn

d. Quyết định


Gia đình thực hiện chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng nghĩa là

Select one:

a. Gia đình tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất

b. Gia đình tham gia vào quá trình vào quá trình tái sản xuất

c. Gia đình tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và tái sản xuất

d. Gia đình tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất và tái sản xuất 


Gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH có sự biến đổi như thế nào

Select one:

a. Biến đổi về quy mô, kết cấu gia đình

b. Biến đổi các chức năng gia đình, chức năng giáo dục 

c. Biến đổi chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng

d. Tất cả các đáp án trên


Để một cá nhân phát triển toàn diện thì cần phải kết hợp giữa:

Select one:

a. Giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

b. Giáo dục gia đình và sự nhận thức của cá nhân

c. Giáo dục xã hội và sự nhận thức của cá nhân 

d. Chỉ phụ thuộc vào giáo dục gia đình


Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của mỗi cá nhân

Select one:

a. Ảnh hưởng lâu dài

b. Ảnh hưởng toàn diện

c. Ảnh hưởng sâu sắc

d. Ảnh hưởng lâu dài và toàn diện


Giáo dục của gia đình và giáo dục của xã hội có mối quan hệ gì?

Select one:

a. Mối quan hệ 1 chiều

b. Mối quan hệ tương hỗ

c. Mối quan hệ tác động qua lại 

d. Mối quan hệ hữu cơ


Xu hướng biến đổi của cơ cấu XH- giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH:

Select one:

a. Sự xích lại gần nhau từng bước giữa các giai cấp, tầng lớp về mối quan hệ với tư liệu sản xuất.

b. Sự xích lại gần nhau về tính chất lao động giữa các giai cấp, tầng lớp

c. Xích lại gần nhau về mối quan hệ phân phối tư liệu tiêu dùng giữa các giai cấp và tầng lớp

d. Tất cả các đáp án đều đúng


Điền vào chỗ trống sau: “Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa……, đội tiền phong của những người lao động, với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản, hoặc với phần lớn những tầng lớp đó, liên minh nhằm chống lại tư bản”

Select one:

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp nông dân

c. Tầng lớp trí thức 

d. Giai cấp vô sản


Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tồn tại những giai cấp cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Select one:

a. Giai cấp tư sản, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức 

b. Giai cấp công nhân, nông dân.

c. Giai cấp địa chủ, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân.

d. Giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản, giai cấp công nhân.


Trong một xã hội có giai cấp thì cơ cấu XH- giai cấp là bộ phận cơ bản, có vị trí quan trọng quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu khác vì:

Select one:

a. Cơ cấu xã hội- giai cấp tồn tại nhằm bảo vệ lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội 

b. Cơ cấu XH- giai cấp quy định tính chất và bản chất của các quan hệ khác về xã hội.

c. Cơ cấu XH- giai cấp còn liên quan trực tiếp đến quyền lực chính trị

d. Tất cả các đáp án đều đúng


Trong khối liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, giai cấp nào là lực lượng lãnh đạo?

Select one:

a. Giai cấp nông dân

b. Giai cấp công nhân 

c. Giai cấp tư sản

d. Tầng lớp trí thức


Trong các xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp sau, xu hướng nào là xu hướng quyết định nhất :

Select one:

a. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về mối quan hệ với tư liệu sản xuất 

b. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về tính chất và trình độ lao động

c. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về quan hệ phân phối tiêu dùng

d. Xích lại gần nhau giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội về đời sống văn hoá, tinh thần


Xu hướng phát triển cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ mang tính đa dạng và thống nhất chủ yếu do yếu tố nào quyết định?

Select one:

a. Do trình độ phát triển không đồng đều

b. Do nền kinh tế nhiều thành phần

c. Do sự mong muốn của giai cấp công nhân 

d. Do nền khoa học kỹ thuật kém phát triển


Hãy lựa chọn nội dung cơ bản nhất trong cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

c. Liên minh công nhân tất cả các dân tộc lại 

d. Liên minh các giai cấp trên thế giới lại


Trong các nội dung sau đây, đâu không phải là nội dung của Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin:

Select one:

a. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

c. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 

d. Các dân tộc hoàn toàn độc lập

“Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Lời kêu gọi trên thể hiện: (Tìm câu trả lời đúng nhất)

Select one:

a. Vấn đề quan hệ dân tộc – giai cấp

b. Hai xu hướng khách quan trong sự phát triển dân tộc

c. Quyền tự quyết dân tộc

d. Tổng hợp cả ba nội dung trong cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin 

Chỉ ra nguyên nhân nhận thức cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?

Select one:

a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh. 

b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên

c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN

d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng

Khi xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường của giai cấp, hoặc tầng lớp nào?

Select one:

a. Nông dân

b. Công nhân 

c. Tư sản

d. Tiểu tư sản


rong các luận điểm sau, luận điểm nào sai khi nói về nguồn gốc tôn giáo:

Select one:

a. Tôn giáo ra đời do sự bất lực của con người trước những sức mạnh của tự nhiên. 

b. Tôn giáo ra đời do một số yếu tố tâm lý tích cực hoặc tiêu cực của con người.

c. Tôn giáo ra đời là sự sáng tạo của các đấng tối cao.

d. Tôn giáo ra đời do sự bất lực của con người trước những lực lượng tự phát của xã hội.


Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng nhau chung sống?

Select one:

a. 49

b. 52

c. 54 

d. 56

Chất lượng nguồn lực lao động mà gia đình cung cấp bị ảnh hưởng bởi:

Select one:

a. Trình độ học vấn

b. Trình độ phát triển kinh tế

c. Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

d. Trình độ dân trí


Quan hệ nào là cơ sở, nền tảng hình thành nên các mối quan hệ khác trong gia đình, là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại của mỗi gia đình

Select one:

a. Quan hệ huyết thống 

b. Quan hệ hôn nhân

c. Quan hệ gia đình

d. Tất cả các quan hệ trên


Ngoài các chức năng cơ bản thì gia đình có thực hiện thêm các chức nào khác không. Chọn đán án đầy đủ

Select one:

a. Có

b. Không

c. Chỉ có 4 chức năng cơ bản

d. Có, ví dụ như chức năng văn hóa, chính trị...

Gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội. Nhận định này đúng hay sai

Select one:

a. Đúng nhưng chưa đủ

b. Đúng

c. Không đúng 

d. Sai

Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời sống cá nhân của mỗi thành viên.

Đây là yếu tố thuộc:

Select one:

a. Chức năng của gia đình 

b. Khái niệm gia đình

c. Vị trí của gia đình

d. Vai trò của gia đình


Trong thời kỳ quá độ lên CNXH thì kiểu gia đình nào tồn tại phổ biến

Select one:

a. Gia đình hạt nhân

b. Gia đình truyền thống 

c. Gia đình mẫu hệ

d. Gia đình đơn thân


Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Gia đình là……..của xã hội

Select one:

a. Hạt nhân

b. Tế bào

c. Cơ sở

d. Nguồn gốc

Chọn câu trả lời đúng:

Quan hệ huyết thống được nảy sinh từ quan hệ nào

Select one:

a. Quan hệ hôn nhân

b. Quan hệ vợ chồng

c. Quan hệ nuôi dưỡng

d. Quan hệ cộng đồng


Chức năng nào của gia đình thể hiện trách nhiệm của gia đình đối với xã hội
Select one:
a. Chức năng tái sản xuất ra con người
b. Chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng
c. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục
d. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, duy trì tình cảm gia đình

Không có gia đình để tái tạo ra con người thì xã hội không thể tồn tại và phát triển được. Nhận định này đúng hay sai
Select one:
a. Sai
b. Chưa chính xác
c. Đúng
d. Vừa đúng vừa sai

Chỉ ra nguyên nhân chính tri – xã hôi cho sự tồn tại của tín ngưỡng, tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH?
Select one:
a. Nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và con người mà khoa học chưa lý giải được, một bộ phận nhân dân đi tìm sự lý giải từ thần linh.
b. Những yếu tố may rủi trong kinh tế tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con người nhờ cậy,cầu mong lực lượng siêu nhiên 
c. Có những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước XHCN
d. Sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng

Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
Select one:
a. Ban hành hệ thống hiến pháp và pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
b. Chống tư tưởng phân biệt chủng tộc, kì thị và chia rẽ dân tộc
c. Nâng cao trình độ dân trí, văn hoá cho đồng bào
d. Xoá bỏ dần sự chênh lệch về mọi mặt giữa các dân tộc do lịch sử để lại

Ai là người phát hiện ra hai xu hướng khách quan trong sự phát triển của dân tộc.
Select one:
a. C.Mác.
b. V.I.Lênin
c. Ph.Ăng ghen.
d. Hồ Chí Minh.TrendingMore

Xem thêm