Trắc nghiệm Elearning tổng hợp các câu hỏi

5:43:00 AM

Theo định nghĩa của Compare Infobase Inc thì E-Learning là gì?

Select one:

a. E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập. 

b. E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

c. E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục.

d. E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning. 

Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau:

PB1: IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không.

PB2: ICP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo…

Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?

Select one:

a. PB1 sai, PB2 đúng. 

b. PB1 đúng, PB2 đúng.

c. PB1 sai, PB2 sai.

d. PB1 đúng, PB2 sai.

Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 sai.
Vì:
IAP là kết nối người dùng trực tiếp với Internet. IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau.
ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
OSP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo…
Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3. Phát triển Internet tại Việt Nam (BG, tr.4).

The correct answer is: PB1 đúng, PB2 sai.

Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau:
PB1: OSP cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat.
PB2: ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
Select one:
a. PB1 sai, PB2 đúng.
b. PB1 đúng, PB2 sai. 
c. PB1 đúng, PB2 đúng.
d. PB1 sai, PB2 sai.

Đáp án đúng là: PB1 sai, PB2 đúng.
Vì:
ISP - Nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat.
ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3. Phát triển Internet tại Việt Nam (BG, tr.4).

The correct answer is: PB1 sai, PB2 đúng.


Theo định nghĩa của William Horton thì E-Learning là gì?
Select one:
a. E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning.
b. E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.
c. E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục.
d. E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. 

Đáp án đúng là: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.
Vì:
Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-learning, dưới đây sẽ trích ra một số định nghĩa e-learning đặc trưng nhất:
E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton).
E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Compare Infobase Inc).
E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).
Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.3. Một số định nghĩa tiêu biểu về e-learning (BG, tr.9).

The correct answer is: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.
gfhgh

Khẳng định nào sau đây là sai?

Select one:
a. Internet là từ viết tắt của International Terminal Network.
b. Internet là từ viết tắt của Inter-network. 
c. Internet là một mạng máy tính rất lớn kết nối các mạng máy tính khác nhau trên khắp toàn cầu.
d. Các mạng máy tính liên kết với nhau dựa trên bộ giao thức TCP/IP.

 Vì: Internet (là từ viết tắt của Inter-network) là một mạng máy tính rất lớn kết nối các mạng máy tính khác nhau trên khắp toàn cầu. Một mạng máy tính (network) là một nhóm máy tính được kết nối nhau. Các mạng máy tính này lại liên kết với nhau bằng nhiều loại phương tiện và tốc độ truyền tin khác nhau. Vì thế, có thể coi Internet như là mạng của các mạng máy tính. Các mạng này liên kết với nhau dựa trên một bộ giao thức (là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các máy tính) TCP/IP (Transmision Control Protocol – Internet Protocol): Giao thức điều khiển truyền dẫn - giao thức Internet. Bộ giao thức này cho phép mọi máy tính liên kết, giao tiếp với nhau theo một ngôn ngữ máy tính thống nhất giống như một ngôn ngữ quốc tế (ví dụ như Tiếng Anh) mà mọi người sử dụng để giao tiếp. Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.1. Khái niệm về Internet (BG, tr.3).

The correct answer is: Internet là từ viết tắt của International Terminal Network.

Khi nói về quá trình phát triển E-learning, có 2 phát biểu như sau:
PB1: Trước năm 1983: phương pháp giáo dục “Lấy giảng viên làm trung tâm” là phương pháp phổ biến nhất trong các trường học.
PB2: Giai đoạn 1984-1993: Khi công nghệ Web được phát minh ra, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này.
Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
Select one:
a. PB1 sai, PB2 sai.
b. PB1 sai, PB2 đúng.
c. PB1 đúng, PB2 đúng. 
d. PB1 đúng, PB2 sai.

Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 sai.
Vì:
Trước năm 1983: Thời kỳ này, máy tính chưa được sử dụng rộng rãi, phương pháp giáo dục “Lấy giảng viên làm trung tâm” là phương pháp phổ biến nhất trong các trường học. Sinh viên chỉ có thể trao đổi tập trung quanh giảng viên và các bạn học.
Giai đoạn 1994-1999: Khi công nghệ Web được phát minh ra, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này.
Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.2. Quá trình phát triển e-learning (BG, tr.8).

The correct answer is: PB1 đúng, PB2 sai.
111

Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau:
PB1: OSP cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat.
PB2: ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
Select one:
a. PB1 sai, PB2 đúng.
b. PB1 đúng, PB2 sai.
c. PB1 sai, PB2 sai.
d. PB1 đúng, PB2 đúng. 

Đáp án đúng là: PB1 sai, PB2 đúng.
Vì:
ISP - Nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat.
ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3. Phát triển Internet tại Việt Nam (BG, tr.4).

The correct answer is: PB1 sai, PB2 đúng.
ffhghgh

Theo định nghĩa của William Horton thì E-Learning là gì?
Select one:
a. E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục.
b. E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning.
c. E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. 
d. E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.

Đáp án đúng là: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.
Vì:
Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-learning, dưới đây sẽ trích ra một số định nghĩa e-learning đặc trưng nhất:
E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton).
E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Compare Infobase Inc).
E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).
Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.3. Một số định nghĩa tiêu biểu về e-learning (BG, tr.9).

The correct answer is: E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.

Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau:
PB1: IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không.
PB2: ICP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo…
Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
Select one:
a. PB1 đúng, PB2 sai.
b. PB1 sai, PB2 đúng.
c. PB1 sai, PB2 sai.
d. PB1 đúng, PB2 đúng. 

Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 sai.
Vì:
IAP là kết nối người dùng trực tiếp với Internet. IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau.
ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.
OSP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo…
Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3. Phát triển Internet tại Việt Nam (BG, tr.4).

The correct answer is: PB1 đúng, PB2 sai.

TrendingMore

Xem thêm